Komentarz do art. 124 ustawy

Komentarz do art. 124 ustawy

  1. Podmiotowe środki dowodowe zostały zdefiniowane w art. 7 pkt 17 jako środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Nowością w stosunku do poprzedniego p.z.p. jest nadanie nazwy wskazanym dokumentom poprzez ich zdefiniowanie.
  2. W poprzednim stanie prawnym dokumenty, jakich mógł żądać zamawiający na potwierdzenie wskazanych okoliczności, zostały wskazane w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 poprzedniego p.z.p. Również na gruncie obecnej ustawy p.z.p. rozporządzenie takie zostanie wydane, na podstawie art. 128 ust. 6.
  3. Zamawiający jest zobowiązany żądać podmiotowych środków dowodowych w celu weryfikacji, czy wobec wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia. W każdym postępowaniu zamawiający są zobowiązani weryfikować istnienie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108. Istnienie fakultatywnych przesłanek z art. 109 muszą weryfikować jedynie wtedy, gdy zostanie to przewidziane w treści dokumentów zamówienia.
  4. Żądanie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji pozostaje w gestii zamawiających. Określenie warunków udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe. To od zamawiających zależy, czy będą chcieli zweryfikować minimalną zdolność wykonawcy do należytej realizacji zamówienia. Weryfikacja taka w praktyce zawsze ma miejsce w postępowaniach o dużej wartości lub skomplikowanym przedmiocie zamówienia (zob. więcej na ten temat komentarz do art. 112).
  5. Kryteria selekcji mogą zostać określone przez zamawiających w postępowaniach dwu- lub więcej etapowych, w celu ograniczenia liczby wykonawców, których zamawiający zaprosi do następnego etapu, tj. składania ofert lub ofert wstępnych (zob. więcej na ten temat np. komentarz do art. 148 lub art. 159). Jeśli kryteria selekcji zostaną określone, weryfikacja ich spełniania przez wykonawców następuje na podstawie podmiotowych środków dowodowych.
20.03.2020
20.03.2020