Komentarz do art. 404 ustawy

Komentarz do art. 404 ustawy

  1. Przepis dopuszcza stosowanie tzw. „preferencji europejskich”. Pozwala on zamawiającemu ograniczyć konkurencję w postępowaniu o udzielenie zamówienia obronnego ze względu na kraj pochodzenia wykonawcy.
  2. Grupą, która ma zagwarantowany dostęp do zamówień obronnych, są wykonawcy z siedzibą w państwie członkowskim UE, państwie EOG i na terytorium kraju z którym UE lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową w sprawie zamówień.
  3. Wykonawcy pochodzący z innych krajów mogą być dopuszczeni do udziału w postępowaniu, jeśli zamawiający tak zdecyduje.
28.12.2020
30.03.2022