Wykaz stosowanych skrótów

Wykaz stosowanych skrótów

Drogi czytelniku,

„nowa ustawa” oraz „obecna ustawa” to dla nas to samo:  ustawa z 11 września 2019 r.  –  Prawo zamówień publicznych. Ilekroć piszemy o „poprzednim p.z.p.”, mamy na myśli ustawę z 29 stycznia 2004 r. obowiązującą do 31 grudnia 2020 r., czyli jeszcze w momencie, kiedy czytasz nasz komentarz.

 

WYKAZ SKRÓTÓW STOSOWANYCH W KOMENTARZU:

 

BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych

dyrektywa 2014/24/UE, dyrektywa klasyczna – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE.L.2014 .94.65)

dyrektywa 2014/25/UE, dyrektywa sektorowa – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE.L.2014.94.243)

ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości

IBA – International Bar Association

JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2019.1145)

KE – Komisja Europejska

k.k. - ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz.U. 2020.1444 i poz. 1517)

k.k.s. - ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz.U.  2020.19 oraz poz. 568,  695. 1106, 2122)

k.p.c.  – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2019.1460)

k.s.h. – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U.2019.505)

KIO, Izba – Krajowa Izba Odwoławcza

KRK – Krajowy Rejestr Karny

MPiT – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

OPZ – opis przedmiotu zamówienia

poprzednie p.z.p. – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019.1843)

p.z.p. – ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2019)

Prezes KIO – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Prezes RM – Prezes Rady Ministrów

Prezes UZP –  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów – rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126 ze zm.)

rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2453)

rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 2019.2450)

Sąd Polubowny PG – Sąd Polubowny Prokuratorii Generalnej

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia

TFUE – wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2008 C 115/1)

TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (obecnie TSUE)

UE – Unia Europejska

ustawa o finansach publicznych - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)

ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 Nr 14 poz. 114)

ustawa wprowadzająca p.z.p. – ustawa z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2020)

UOPZ – ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity Dz.U. 2020.358)

u.z.n.k. – ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2019.1010)

UZP – Urząd Zamówień Publicznych