Komentarz do art. 2 ustawy

Komentarz do art. 2 ustawy

  1. Artykuł określa progi stosowania ustawy w zależności od wartości udzielanych zamówień.
  2. Definicję zamówienia klasycznego zawiera art. 7 pkt 33. Na gruncie poprzedniego p.z.p. pojęcie to nie było zdefiniowane ustawowo, ale stosowano je zwyczajowo na określenie zamówień podlejących tak zwanej dyrektywnie klasycznej (dyrektywa 2014/24/UE). Dyrektywa ta ma zastosowanie do zamówień o wartości równej lub wyższej od tak zwanych progów unijnych, które określa art. 3 ustawy. Obecnie pojęcie zamówienia klasycznego odnosi się również do zamówień o niższej wartości, tak zwanych krajowych.
  3. W przypadku zamówień klasycznych progiem stosowania ustawy jest kwota 130 000 złotych netto.
  4. Zgodnie z art. 7 pkt 35 zamówieniem sektorowym jest zamówienie udzielane przez zamawiającego sektorowego w celu prowadzenia jednego z rodzajów działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. Zamówienia sektorowe oraz konkursy organizowane przez zamawiających sektorowych podlegają ustawie, jeżeli ich wartość jest co najmniej równa 1 827 260 zł netto w przypadku dostaw, usług i konkursów, bądź też 22 840 755 zł netto w przypadku robót budowlanych.
  5. Takie same są progi stosowania ustawy dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa bez względu na status zamawiającego i cel udzielanego zamówienia. W efekcie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości poniżej tych kwot, nie podlegają ustawie, nawet jeśli przekraczają próg stosowania ustawy 130 000 złotych i są udzielane przez zamawiającego klasycznego.
  6. Art. 2 ust. 1 pkt 4 posługuje się pojęciem zamawiającego subsydiowanego. Jest ono zdefiniowane w art. 6 ustawy i odnosi się do podmiotu, który zasadniczo nie jest zobowiązany do stosowania ustawy, ponieważ nie wpisuje się w żadną z kategorii podmiotów określonych w art. 45 ustawy, ale musi zastosować ustawę z związku z konkretnym zamówieniem z uwagi na pochodzenie środków służących do jego sfinansowania. Zamawiający subsydiowany musi stosować ustawę wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia przez dane zamówienie przesłanek określonych w art. 6, z których jedną jest wartość zamówienia równa lub przekraczająca progi unijne (art. 6 pkt 2). Progiem stosowania ustawy jest dla nich kwota 22 840 755 zł netto w przypadku robót budowlanych dotyczących kategorii inwestycji wymienionych art. 6 pkt 3, zaś w przypadku usług związanych z takimi robotami budowlanymi, kwota 913 630 zł netto. Zamawiający subsydiowani stosują ustawę jednak wyłącznie w odniesieniu do budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną. Porównaj komentarz do art. 6
05.08.2020
22.12.2020
Anna Prigan