Komentarz do art. 3 ustawy

Komentarz do art. 3 ustawy

 1. Ustawodawca postanowił zdefiniować pojęcie potoczne, które było używane na gruncie poprzedniego p.z.p. i oznaczało kwoty wartości zamówień i konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 poprzedniego p.z.p.
 2. Znaczenie pojęcia „progi unijne” pozostaje w obecnym stanie prawnym takie samo. Progi te nadal są określane zgodnie z przepisami dyrektyw: klasycznej (2014/24/UE), sektorowej (2014/25/UE) oraz obronnej (2009/81/WE). Progi unijne są to wartości zamówień i konkursów, od których stosuje się przepisy tych dyrektyw. Wartości te są aktualizowane w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej.
 3. Progi unijne na gruncie p.z.p. mają znaczenie dla określenia trybu procedury, to znaczy tego, czy postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami Działu II (zamówienia równe i powyżej progu), Działu III (zamówienie poniżej progu, do których dyrektywy nie mają zastosowania), Działu V (zamówienia sektorowe) czy Działu VI (zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa).
 4. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 3457 z 11 listopada 2021 r. ukazał się komunikat Komisji Europejskiej nr 2021/C 457/01 określający równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE. Określa on wiążący przelicznik na euro walut krajowych innych niż euro, w celu określenia kwot progowych, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2022 r. przelicznik ten wynosi 4,4536.
 5. Od 1 stycznia 2022 r. progi unijne są następujące:
  • próg dla zamówień na roboty budowlane wynosi 5 382 000 euro (równowartość kwoty 23 969 275 zł),
  • próg dla dostaw i usług zamawianych przez zamawiających z sektora finansów publicznych wynosi 140 000 euro (równowartość kwoty 623 504 zł netto),
  • próg dla dostaw i usług zamawianych przez zamawiających samorządowych to 215 000 euro (równowartość kwoty 957 524 zł),
  • próg dla dostaw i usług sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa to 431 000 euro (równowartość kwoty 1 919 502 zł),
  • próg dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających klasycznych to 750 000 euro (równowartość kwoty 3 340 200 zł),
  • próg dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających sektorowych oraz dziedzinach obronności i bezpieczeństwa to 1 000 000 euro (równowartość kwoty 4 453 600 zł).
 6. Należy pamiętać, że prowadzenie postępowania o wartości równej lub wyższej niż wskazane wyżej progi wiąże się nie tylko z koniecznością zastosowania innego publikatora informacji o wszczęciu postępowania, ale również z obowiązkiem zapewnienia zgodności z przepisami wyznaczającymi inne formalności związane z prowadzonym postępowaniem.
 7. Informacje o progach unijnych oraz o kursie przeliczenia euro na złotówki publikuje Prezes UZP w drodze obwieszczenia. UZP zawsze umieszcza aktualne informacje o tym zakresie również na swojej stronie internetowej. Obecnie aktualne informacje zawiera obwieszczenie Prezesa UZP z 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
30.09.2020
10.02.2022
Anna Prigan