Komentarz do art. 10 ustawy

Komentarz do art. 10 ustawy

 1. Przepis wprowadza podmiotowo-przedmiotowe wyłączenia stosowania ustawy do wszystkich rodzajów zamówień.
 2. W pierwszej grupie są zamówienia udzielane przez Narodowy Bank Polski związane z czynnościami bankowymi wymienionymi w ust. 1 pkt 1 a – g.
 3. Kolejną grupą zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy są zamówienia udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego związane z działalnością tego banku wskazaną w ust. 1 pkt 2 a – c oraz zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.
 4. Z obowiązku stosowania przepisów ustawy są także zwolnieni:
  • zamawiający publiczni i subsydiowani w zakresie wymienionych rodzajów działalności (ust. 1 pkt 3),
  • zamawiający sektorowi, którzy mają status zamawiających publicznych i jednocześnie prowadzą działalność sektorową w zakresie usług pocztowych w celach określonych w ust. 1 pkt 4.
 5. Z dniem 15 września 2021 r. na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1598), uchylony został ust. 1 pkt 5 zwalniający ze stosowania przepisów  instytucję pomostową, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, 730, 1495 i 1655), lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 2 pkt 46 tej ustawy. Wyłączenia o analogicznej treści jak uchylone zostały wprowadzone jako dodatkowe punkty w art. 11 ust. 5, który dotyczy niestosowania przepisów ustawy do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne
 6. Nadto przepis wprowadza wyłączenie stosowania ustawy do zamówień na usługi nabywane od Narodowego Banku Polskiego w całości oraz na niektóre usługi nabywane od Banku Gospodarstwa Krajowego (ust. 2 pkt 1 i 2).
 7. Kolejna grupa włączeń dotyczy zamówień, które udzielane są instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji. Zamówienie takie nie podlega ustawie, jeśli spełnione są łącznie warunki określone w ust. 2 pkt 3 a – c, które dotyczą:
  • prowadzenia działalności przez tę jednostkę w przeważającej części na rzecz zamawiającego (80%),
  • kontroli zamawiającego nad jednostką dającą wpływ na decyzje strategiczne oraz istotne decyzje w zakresie zarządzania,
  • przedmiotu zamówienia, który musi należeć do zakresu działalności podstawowej tej instytucji.
   Wskazówki dotyczące ustalenia, czy są spełnione warunki zastosowania omawianego wyłączenia, znajdują się w ust. 3 i 4 komentowanego artykułu.
 8. Ostatnią grupą wyłączeń są objęte zamówienia na usługi udzielane przez zamawiających publicznych lub sektorowych wykonawcy, który sam jest zamawiającym publicznym świadczącym takie usługi na podstawie prawa wyłącznego przyznanego w drodze ustawy lub innego aktu normatywnego podlegającego publikacji.
31.12.2020
15.09.2021