Komentarz do art. 15 ustawy

Komentarz do art. 15 ustawy

  1. Przepis ten został uchylony w dniu 20 stycznia 2022 r. na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2022.25).
  2. Uchylony przepis zawierał normę kompetencyjną do opracowania krajowego mechanizmu zastosowania normy derogacyjnej z art. 346 TFUE dla realizacji zamówień publicznych.
  3. Wraz z uchyleniem tego przepisu p.z.p. w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2021.1643) przewidziano obowiązek zamawiającego informowania Ministra Obrony Narodowej o zamiarze wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 ust. 1 lit. b TFUE. Informacja obejmuje co najmniej przedmiot postępowania o udzielenie zamówienia oraz dokument zawierający ocenę występowania podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa.
     
21.10.2020
10.02.2022
Anna Prigan