Art. 21

 1. Polityka zakupowa państwa określa priorytetowe działania Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień, który obejmuje w szczególności zakup innowacyjnych lub zrównoważonych produktów oraz usług, z uwzględnieniem:
  1. aspektów normalizacyjnych;
  2. kalkulacji kosztów w cyklu życia produktów;
  3. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców;
  4. upowszechniania dobrych praktyk i narzędzi zakupowych;
  5. stosowania aspektów społecznych i zdrowotnych.
 2. W polityce zakupowej państwa, określając planowane działania administracji rządowej, uwzględnia się cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju.
 3. Politykę zakupową państwa opracowuje się raz na 4 lata.
 4. Politykę zakupową państwa przyjmuje Rada Ministrów, w drodze uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.
 5. Minister właściwy do spraw gospodarki przygotowuje projekt polityki zakupowej państwa i koordynuje jej realizację.