Komentarz do art. 24 ustawy

Komentarz do art. 24 ustawy

 1. Przepis określa wybór trybu postępowania w przypadku, gdy przedmiot zamówienia łączy w sobie cechy zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówień sektorowych lub zamówień klasycznych oraz takie, do których tych przepisów się nie stosuje. Chodzi o zamówienia, które z uwagi na przedmiot podlegałyby kilku trybom postępowania.
 2. Zamawiający może w takim przypadku albo udzielić jednego zamówienia „mieszanego”, albo też podzielić zamówienie na części, aby każdą z nich procedować w odrębnym trybie postępowania jako osobne zamówienie.
 3. Czyli w przypadku zamówienia, którego przedmiot obejmuje zamówienie sektorowe i klasyczne, zamawiający może albo ogłosić jedno postępowanie i umożliwić w jego ramach złożenie ofert na odrębne części, albo też wszcząć dwa odrębne postępowania, z których jedno będzie prowadzone w oparciu o przepisy właściwe dla zamówienia sektorowego, a drugie w oparciu o przepisy właściwe dla zamówienia klasycznego.
 4. Zamawiający nie może jednak dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadziłoby to do niestosowania przepisów ustawy (art. 29 ust. 2). Zatem jeżeli każda z części procedowana jest w odrębnym postępowaniu, to zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 łączna wartość poszczególnych części stanowi łączną wartość zamówienia, od której zależy stosowanie właściwych przepisów ustawy. Jeżeli zatem zamówienie mieszane ma wartość większą niż progi unijne, a każda z części ma wartość mniejszą niż progi unijne, to każda z tych części powinna być procedowana zgodnie z przepisami właściwymi dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.
 5. Od powyższej zasady obowiązuje wyjątek wyrażony w art. 30 ust. 4, zgodnie z którym w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Jeżeli zatem zamawiający decyduje się procedować części w odrębnych postępowaniach, a są to zamówienie klasyczne o wartości 70 000 euro i zamówienie sektorowe na dostawy o wartości 600 000 euro, to może mimo wszystko zastosować do zamówienia klasycznego tryb podstawowy, ponieważ jego wartość stanowi mniej niż 20% ogólnej wartości zamówienia (670 000 euro).
 6. Z kolei zamawiający, który zdecyduje się na zamówienie mieszane w ramach jednego zamówienia, prowadzi postępowanie z pewnymi odmiennościami, określonymi w art. 24 ust. 3.
 7. Po pierwsze, jeżeli zamówienie mieszane obejmuje część, której nadano klauzulę tajności albo do której nie można zastosować przepisów ustawy ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa, albo też w jej ramach zamawiana jest broń, amunicja lub materiały wojenne, wobec czego na podstawie art. 12 nie stosuje się do niej ustawy, to zamawiający może nie stosować przepisów ustawy do całego zamówienia, bez względu na wartość tej zwolnionej ze stosowania ustawy części, jeżeli udzielenie jednego zamówienia jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami.
 8. Po drugie, jeżeli zamówienie mieszane obejmuje część, do której stosuje się przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, to bez względu na wartość tej części, jeśli udzielenie jednego zamówienia jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami, zamawiający stosuje przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa do wszystkich części zamówienia.
 9. Po trzecie, jeżeli wartość części, do której mają zastosowanie zamówienia sektorowe, jest równa lub przekracza progi unijne, to przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień sektorowych stosuje się do wszystkich części zamówienia, bez względu na wartość pozostałych części.
 10. Przepisy o zamówieniach mają również zastosowanie, gdy obok części będącej zamówieniem sektorowym o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielana jest koncesja na roboty budowlane lub usługi zgodnie z ustawą z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
 11. Natomiast gdy zamówienie mieszane składa się z części, do której stosuje się przepisy o udzielaniu zamówień klasycznych, i części, do której stosuje się przepisy ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, do całego zamówienia stosuje się przepisy klasyczne.
 12. Wreszcie, jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie część, do której nie stosuje się przepisów ustawy, oraz część, do której mają zastosowanie jej przepisy, do zamówienia stosuje się przepisy ustawy właściwe dla części, do której mają zastosowanie przepisy ustawy, niezależnie od wartości części, do której nie stosuje się przepisów ustawy.
15.07.2020
15.07.2020
Anna Prigan