Komentarz do art. 25 ustawy

Komentarz do art. 25 ustawy

  1. Przepis określa, jakie przepisy należy stosować do zamówień mieszanych, które są niepodzielne.
  2. Zamówienie niepodzielne na części to takie, które tworzy nierozerwalną całość ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. W stosunku do takiego zamówienia nie można zatem zastosować zasady podziału na części określonej w art. 24.
  3. Art. 5f poprzedniego p.z.p. stanowił, że jeżeli przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi. Do głównego przedmiotu zamówienia odsyła w takim przypadku również motyw dyrektywy 2014/24/UE. W dyrektywie wskazano, że niemożliwość rozdzielenia powinna być obiektywna i oceniana przez instytucje zamawiające w odniesieniu do indywidualnych przypadków, uwzględniając nie tylko wyraźne lub domniemane zamiary instytucji zamawiającej co do traktowania poszczególnych aspektów składających się na zamówienie mieszane jako niemożliwych do rozdzielenia, lecz także obiektywne dowody mogące uzasadnić te zamiary i potwierdzić potrzebę udzielenia jednego zamówienia publicznego. Taka uzasadniona potrzeba udzielenia jednego zamówienia publicznego może zaistnieć na przykład w przypadku budowy jednego budynku, którego część ma być użytkowana bezpośrednio przez daną instytucję zamawiającą, a inna część użytkowana na zasadzie koncesji – np. poprzez udostępnienie parkingu publicznego. Należy doprecyzować, że potrzeba udzielenia jednego zamówienia publicznego może wynikać zarówno ze względów o charakterze technicznym, jak i ekonomicznym.
  4. Bieżąca regulacja art. 25 powiela powyższą zasadę, ale równocześnie ją doprecyzowuje i wprowadza od niej wyjątki.
  5. Po pierwsze zatem zamówienie mieszane z elementami koncesji na usługi i zamówienia na dostawy należy procedować według przepisów właściwych dla tego elementu przedmiotu zamówienia, którego wartość jest wyższa.
  6. Po drugie w przypadku zamówienia niepodzielnego, w stosunku do którego zachodzą przesłanki wyłączenia ze stosowania ustawy na podstawie art. 12, bez względu na wartość tego elementu wyłącza się ze stosowania ustawy całe zamówienie niepodzielne.
  7. Po trzecie, jeśli zamówienie zawiera w sobie element obronności i bezpieczeństwa, to bez względu na jego wartość przepisy ustawy dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stosuje się do całego zamówienia niepodzielnego.
15.07.2020
15.07.2020
Anna Prigan