Komentarz do art. 26 ustawy

Komentarz do art. 26 ustawy

  1. Przepis stanowi rozwinięcie ogólnej zasady postępowania wobec zamówień mieszanych, wyrażonej w art. 24, skupiając się na zamówieniach z elementem zamówienia sektorowego.
  2. Po pierwsze w takim przypadku zamawiający może udzielić jednego zamówienia albo podzielić je na części, stosując do każdej z nich właściwe przepisy: do części sektorowej przepisy Działu V, do zamówień klasycznych przepisy działu II lub III.
  3. Po drugie zamawiający może udzielić jednego zamówienia mieszanego z elementem sektorowym i zastosować do niego przepisy właściwe dla zasadniczego elementu zamówienia. Jest to sytuacja analogiczna do stosowania przepisów właściwych dla głównego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadą z art. 25, przy czym ustawodawca nie odwołuje się do tego pojęcia, ale do celu zamówienia: czy służy wykonywaniu działalności sektorowej, czy też nie.
  4. Należy jednak pamiętać o zasadzie traktowania jako głównego przedmiotu zamówienia każdego elementu związanego z obronnością i bezpieczeństwem bez względu na jego wartość w stosunku do wartości całego zamówienia mieszanego. Jeśli w mieszanym zamówieniu sektorowym występuje taki element, to stosujemy art. 24 ust. 3 pkt 1 i 2, czyli albo nie stosujemy ustawy, albo stosujemy przepisy właściwe dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Przy czym w przypadku zamówień z takim elementem zawsze należy rozważyć, czy można podzielić zamówienie na części, i jeśli to możliwe, należy udzielić zamówienia w częściach zgodnie z przepisami właściwymi do każdej części.
  5. Jeżeli jednak nie jest możliwe określenie, którego rodzaju działalności zasadniczo dotyczy zamówienie, a zamówienie łączy w sobie elementy zamówienia sektorowego i klasycznego, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień klasycznych.
  6. Przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień sektorowych stosuje się natomiast wtedy, gdy poza zamówieniem sektorowym zamówienie obejmuje elementy, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi albo nie mają zastosowania przepisy dotyczące zamówień klasycznych ani przepisy ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
15.07.2020
22.12.2020
Anna Prigan