Komentarz do art. 33 ustawy

Komentarz do art. 33 ustawy

 1. Generalną zasadą przy ustalaniu wartości zamówienia jest uwzględnienie zapotrzebowania wszystkich jednostek organizacyjnych zamawiającego. Jednak gdy zamówienie dotyczy działalności jednostki organizacyjnej zamawiającego posiadającej samodzielność finansową, celowe jest odrębne ustalenie wartości udzielanego przez nią zamówienia. Służy to zapewnieniu przejrzystości procedur udzielania zamówień przez jednostki o złożonej strukturze organizacyjnej, w których niecelowe byłoby uwzględnianie przez daną jednostkę zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego samego zamawiającego.
 2. Wyodrębnione jednostki organizacyjne zamawiającego mogą odrębnie od innych jednostek tego samego zamawiającego ustalić wartość zamówienia udzielanego w związku z ich działalnością jedynie wtedy, gdy posiadają samodzielność finansową. Niezbędnymi warunkami do samodzielnego ustalenia wartości zamówienia są:
  • wyodrębnienie funkcjonalne i organizacyjne jednostki,
  • niezależność finansowa,
  • związek udzielanego zamówienia z działalnością danej jednostki.
   Jednostka organizacja nie musi natomiast posiadać osobowości prawnej ani nawet podmiotowości prawnej – status ten mogą posiadać np. jednostki budżetowe nieposiadające podmiotowości prawnej.
 3. Jak zauważył UZP w przytoczonej niżej opinii, wyodrębnienie organizacyjne polega na przypisaniu jednostce określonych zadań i wyposażeniu jej w środki niezbędne do ich realizacji, a zatem na zapewnieniu integralności struktury organizacyjnej tej jednostki, dzięki czemu może ona realizować swoje zadania statutowe. Status wyodrębnionej jednostki organizacyjnej może też zostać wprost przyznany na podstawie aktów prawnych. Na przykład na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 18  ustawy prawo geologiczne i górnicze za wyodrębnioną jednostkę organizacyjną można uznać zakład górniczy. Zgodnie z definicją legalną zawartą w tym przepisie przez zakład górniczy należy rozumieć wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie m.in. wydobywania kopaliny ze złoża.
 4. Należy przy tym zwrócić uwagę, że choć ustawodawca zezwolił na odrębne oszacowanie wartości zamówienia udzielonego przez daną jednostkę organizacyjną zamawiającego, to jednak status zamawiającego przysługuje wciąż podmiotowi, do którego struktury dana jednostka należy. Jak zatem słusznie zauważył w swojej interpretacji UZP (zob. Samodzielność finansowa wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zamawiającego - art. 32 ust. 5 ustawy Pzp) w odniesieniu do analogicznego przepisu w poprzednim stanie prawnym, należy uznać, że komentowany ustęp drugi nie znajdzie zastosowania do jednostek organizacyjnych utworzonych na podstawie ustawy o finansach publicznych, bowiem w świetle art. 4 pkt 1 p.z.p. w zw. z art. 9 ustawy o finansach publicznych jednostkom tym przyznano status samodzielnych zamawiających.
 5. Aby zamówienie udzielane przez jednostkę organizacyjną zostało uznane za związane z jej własną działalnością, musi ono służyć realizacji celów jednostki organizacyjnej określonych aktem o jej powołaniu. Za służące takim celom nie może być uznane zamówienie związane z realizacją zadania powierzonego do realizacji czy też zleconego przez inną jednostkę organizacyjną w drodze odrębnego aktu.
 6. Dla stwierdzenia samodzielności finansowej jednostki organizacyjnej konieczne jest spełnienie   dwóch przesłanek:
  • samodzielności uchwalania planu finansowego,
  • samodzielności wydatkowania środków na zadania realizowane przez jednostkę.
   Jednocześnie należy wyjaśnić, że spełnienie powyższych przesłanek nie musi wiązać się z pełną autonomią jednostki w gospodarowaniu przyznanymi jej środkami. Zasady wydatkowania środków finansowych mogą wynikać z przepisów ustawowych albo zostać określone w akcie prawa wewnętrznego (np. statucie, regulaminie organizacyjnym).
18.06.2020
28.04.2021