Komentarz do art. 34 ustawy

Komentarz do art. 34 ustawy

 1. Roboty budowlane zostały zdefiniowane w ustawie w art. 7 pkt 21, w świetle którego przez roboty budowlane należy rozumieć:
  • wykonanie robót budowlanych,
  • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I Wspólnego Słownika Zamówień CPV, lub obiektu budowlanego,
  • realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
 2. Definicja robót budowlanych zamieszczona w komentowanej ustawie różni się od definicji zamieszczonych w innych aktach prawnych obowiązujących w Polsce. Definicja robót  budowlanych zamieszczona w p.z.p. jest również szersza od znajdującej się w ustawie Prawo budowlane. Co za tym idzie, robotami budowlanymi na gruncie p.z.p. będą także świadczenia, które nie odpowiadają pojęciu robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
 3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządza się kosztorys inwestorski – dokument mający na celu szczegółowe ustalenie kosztów tych robót. Metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zostały określone w obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021.2458).
 4. W świetle § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:
  • dokumentacja projektowa,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • założenia wyjściowe do kosztorysowania,
  • ceny jednostkowe robót podstawowych.
 5. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności:
  • ceny jednostkowe robótpodstawowych określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji,
  • kalkulacje szczegółowe (§  3 ust. 2 ww. rozporządzenia).
 6. W oparciu o te dane sporządzany jest kosztorys inwestorski, który na podstawie §7 ww. rozporządzenia powinien obowiązkowo zawierać stronę tytułową, ogólną charakterystykę obiektu lub robót, przedmiar robót, kalkulację uproszczoną, tabelę wartości elementów scalonych, a także dwa załączniki w postaci założeń wyjściowych do kosztorysowania oraz kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych, analizy indywidualnej nakładów rzeczowych oraz analizy własnej cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.
 7. Planowane koszty robót budowlanych określane są w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (tzw. formuła „wybuduj”). Program funkcjonalno-użytkowy służy również do obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. Dzieje się tak wówczas, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (tzw. formuła „zaprojektuj i wybuduj”, która polega na tym, że zamiast przeprowadzać oddzielny przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robót budowlanych, zamawiający zleca te dwa zadania w jednym postępowaniu o zamówienie publiczne. Objęcie przedmiotem zamówienia również prac projektowych jest korzystne z punktu widzenia zamawiającego – nie tylko dlatego, że nie musi on przeprowadzać dwóch odrębnych postępowań, ale również dlatego, że może np. nałożyć na wykonawców obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, którymi w formule „wybuduj” musiałby dysponować sam zamawiający).
 8. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne (art. 103 ust. 3).
08.06.2020
10.02.2022