Art. 60

Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:

  1.  zamówień na roboty budowlane lub usługi;
  2. prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.