Komentarz do art. 72 ustawy

Komentarz do art. 72 ustawy

  1. Przepis określa treść protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
  2. Zgodnie z art. 85 ust. 1 w protokole odnotowuje się również powzięte przez zamawiającego środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji, w sytuacji gdy wykonawca lub podmiot będący z nim w tej samej grupie kapitałowej doradzali lub w inny sposób byli zaangażowani w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia.
  3. W oparciu o treść protokołu można uzyskać informacje o przebiegu postępowania: protokół jest więc wypełniany przez zamawiającego w miarę postępu postępowania.
  4. Załącznikami do protokołu są wszelkie dokumenty składane przez wykonawców oraz wytworzone przez zamawiającego w toku postępowania, oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.
  5. Protokół jest jawny. Z jego treścią można zapoznać się w każdym czasie, na wniosek. Zamawiający nie udostępni jednak załączników do protokołu w każdym czasie. Z ofertami konkurentów można się zapoznać niezwłocznie po otwarciu ofert, a z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dopiero od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków.
08.09.2020
14.09.2020
Anna Prigan