Komentarz do art. 76 ustawy

Komentarz do art. 76 ustawy

  1. Zgodnie z art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  2. W oparciu o wskazany przepis osoba, której dane osobowe są przetwarzane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, może więc zwrócić się między innymi do zamawiającego z żądaniem sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych.
  3. Uprawnienie to doznaje jednak ograniczenia w postaci zakazu modyfikowania protokołu postępowania oraz jego załączników. Ich treść musi bowiem odzwierciedlać treść informacji, w oparciu o które doszło do podjęcia przez zamawiającego jego czynności w toku postępowania.
11.09.2020
11.09.2020
Anna Prigan