Komentarz do art. 82 ustawy

Komentarz do art. 82 ustawy

 1. Do 1 marca każdego roku zamawiający zobowiązany jest przekazać Prezesowi UZP roczne sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w roku poprzednim.
 2. Sprawozdanie ma na celu monitorowanie systemu zamówień, a w szczególności badanie, jaka część środków publicznych jest wydatkowana z wyłączeniem procedur zamówień publicznych.
 3. Informacje przedstawione w sprawozdaniu mają dotyczyć wszystkich zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, to jest:
  • zamówień klasycznych udzielanych zgodnie z przepisami Działu II ustawy,
  • zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy z uwagi na ich przedmiot albo z uwagi na podmiot udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami art. 9-15,
  • zamówień bagatelnych, o których mowa w art. 2 ust. 2,
  • zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, wyłączonych spod stosowania ustawy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 a contrario,
  • zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, wyłączonych spod stosowania ustawy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 a contrario,
 4. W dniu 1 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz.U. 2021.2463). W rozporządzeniu tym znajdziemy spis obligatoryjnych elementów rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, sposób jego opracowania i ewentualnych korekt oraz wzór (jako załącznik), na podstawie którego zamawiający powinni sporządzać takie sprawozdanie.
11.09.2020
10.02.2022
Anna Prigan