Komentarz do art. 83 ustawy

Komentarz do art. 83 ustawy

 1. Zamawiający publiczny to podmiot zdefiniowany w art. 4.
 2. Ilekroć zamawiający publiczny zamierza wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, najpierw musi dokonać analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.
 3. Dokonanie analizy potrzeb i wymagań zostało przez ustawodawcę sformalizowane, to znaczy ustawa określa zakres takiej analizy. Jest ona obowiązkowa i służy realizacji zasady efektywności wyrażonej w art. 17 ust. 1, a także wspiera zasadę dokonywania wydatków ze środków publicznych wyrażoną w art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019.869), które powinny być dokonywane 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 4. Od analizy potrzeb i wymagań można odstąpić wyłącznie wówczas, gdy zamówienie ma zostać udzielone w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki z uwagi na pilną potrzebę, to jest możliwie szybko, przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 209 ust. 1 pkt 4 bądź art. 214 ust. 1 pkt 5.
 5. Przepis określa, w jakim zakresie powinna być przeprowadzona analiza i do jakich wniosków powinna doprowadzić. Zamawiający powinien w jej ramach najpierw zbadać możliwość zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych. Być może bowiem sam dysponuje zasobem, który pozwala mu uzyskać potrzebne zamówienie.
 6. Jeżeli okaże się, że określony przedmiot zamówienia musi być pozyskany na zewnątrz, to zamawiający powinien przeprowadzić rozeznanie rynku, i to zarówno w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb, jak i w celu ustalenia, czy możliwe są różne warianty realizacji zamówienia. Takie badanie ma dawać szansę na kreatywne skonfrontowanie założeń zamawiającego z rzeczywistością rynkową. Zamawiający ma więc nie tylko poszukiwać potwierdzenia dla własnych pomysłów, ale być otwartym na możliwe warianty realizacyjne, których może sobie nie uświadamiać.
 7. Zamawiający ma swobodę co do metod badania rynku. Powinien jednak w jego wyniku ustalić co najmniej informacje wskazane w ust. 3, to znaczy:
  • jaka jest wartość zamówienia z podziałem na warianty realizacyjne,
  • czy można podzielić zamówienie na części,
  • jaki powinien być tryb udzielenia zamówienia,
  • czy można w opisie przedmiotu zamówienia albo w warunkach realizacji zamówienia uwzględnić aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne,
  • jakie są ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia.
 8. Uwzględnienie wszystkich tych elementów na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania powinno przyczynić się do lepszego jego przygotowania, a w efekcie uzyskania lepszego zamówienia: lepiej odpowiadającego potrzebom zamawiającego i bardziej rynkowego. Przykładowo porównanie wartości zamówienia w różnych wariantach realizacyjnych może przesądzić o wyborze innego sposobu albo innego zakresu realizacji zamówienia. Badanie rynku każe też zauważyć aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne i zmusza do oceny, czy aspekty te powinny zostać uwzględnione w danym zamówieniu.
 9. Bardzo istotnym elementem analizy potrzeb i wymagań są ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia, które zamawiający powinien sobie uświadomić przed wszczęciem postępowania po to, aby im przeciwdziałać. W aspekcie postępowania ryzyka przede wszystkim rysują się w aspekcie możliwości sprawnego i szybkiego przeprowadzenia postępowania, w wyniku którego zostaną złożone ważne oferty na przedmiot zamówienia zgodny z zapotrzebowaniem zamawiającego. Są to zatem ryzyka związane z definiowaniem terminów w postępowaniu, precyzyjnym opisywaniem przedmiotu zamówienia, właściwym określeniem warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, a także z zastosowaniem odpowiedniego rodzaju procedury. Z kolei ryzyka na etapie realizacji zamówienia są przede wszystkim regulowane postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego i są związane zarówno z przyjęciem właściwego harmonogramu, jak i nadzorem nad realizacją zamówienia i z przyjętą procedurą raportowania osiągnięć wykonawcy i przeszkód na drodze do realizacji zamówienia w założonym trybie.
 10. Przepis nie narzuca żadnej szczególnej formy analizy potrzeb i wymagań, w szczególności nie nakazuje, aby przybrała ona formę dokumentu. Z drugiej strony sformułowanie użyte w przepisie („albo wskazuje, że jest wyłącznie jedna możliwość”; „wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów”) prowadzą do wniosku, że zamawiający powinien opracować dokument uwzględniający wszystkie wymagane elementy analizy potrzeb i wymagań. Istnieje również walor praktyczny sformalizowania przeprowadzonej analizy w postaci dokumentu: udokumentowanie prawidłowego przygotowania postępowania, nawet jeśli jego przebieg będzie nietypowo długi, w jego wyniku nie zostanie wyłoniony wykonawca, albo też realizacja przedmiotu zamówienia okaże się problematyczna na etapie umowy. Warto więc spisać wnioski z analizy ze względu chociażby na późniejsze postępowania kontrolne. Opracowanie w organizacji zamawiającego wzoru dokumentu zawierającego wyniki analizy potrzeb i wymagań ma jednak przede wszystkim wymierny walor poznawczy. Nauka prawidłowego procesu zamawiania dostaw, usług i robót jest wartością samą w sobie i przyczynia się do wzrostu organizacji, w której jest wdrażana.
 11. Właściwe określenie potrzeb i wymagań jest kluczowe z punktu widzenia możliwości uzyskania zamówienia dopasowanego do rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Ich analiza powinna być więc przeprowadzana w sposób rzetelny i wykorzystujący wiedzę rynkową.
 12. Rada Zamówień Publicznych przygotowała wskazówki interpretacyjne dla zamawiających publicznych do opracowania analizy potrzeb i wymagań, w podziale na poszczególne elementy analizy. Dodatkowo dostępne jest ich  streszczenie.
11.09.2020
14.06.2021
Anna Prigan