Komentarz do art. 84 ustawy

Komentarz do art. 84 ustawy

  1. Na gruncie poprzedniego p.z.p. konsultacje zamawiającego z wykonawcami na etapie przygotowania postępowania odbywały się w ramach dialogu technicznego. Celem dialogu technicznego było uwzględnienie sugestii wykonawców na etapie przygotowania OPZ, SWZ oraz projektu umowy. Była to jednak instytucja mało wykorzystywana w praktyce.
  2. Obecna regulacja zachęca do prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w szerszym zakresie. Nie dookreśla, jaki konkretnie element przygotowywanego postępowania ma być jej przedmiotem. Mówi również o tym, że elementem konsultacji jest poinformowanie wykonawców o planach i wymaganiach zamawiającego. Wstępne konsultacje inicjują zatem dialog zamawiającego z rynkiem i są kolejnym środkiem na drodze realizacji zasady efektywności postępowania.
  3. Instytucja konsultacji z rynkiem została przewidziana w art. 40 dyrektywy 2014/24/UE. Stanowi on, że przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia instytucje zamawiające mogą przeprowadzić konsultacje rynkowe z zamiarem przygotowania zamówienia i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. W tym celu instytucje zamawiające mogą, np. szukać lub korzystać z doradztwa niezależnych ekspertów lub władz albo uczestników rynku. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia, pod warunkiem że tego rodzaju doradztwo nie powoduje zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad niedyskryminacji i przejrzystości. Omawiany przepis w dużej mierze powtarza więc regulację unijną.
  4. Zamawiający informuje na swojej stronie internetowej o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych i o ich przedmiocie. Ustawa nie reguluje wymagań co do zakresu zamówienia, ani też nie określa przebiegu konsultacji: w jakim czasie, w jaki sposób i z iloma podmiotami powinny być prowadzone. Zamawiający ma pełną dowolność w określeniu regulaminu oraz harmonogramu konsultacji. Może w szczególności zdecydować, że będą to spotkania, albo że będzie zbierać odpowiedzi rynku na postawione przez siebie zagadnienia pisemnie.
  5. Wstępne konsultacje rynkowe mogą być przeprowadzone tylko przed wszczęciem postępowania. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w ramach trwającego postępowania prowadzona jest według reguł określonych w art. 61-70 i stosownie do przyjętego trybu postępowania.
  6. Zgodnie z ust. 2 omawianego przepisu zamawiający może w trakcie wstępnych konsultacji rynkowych korzystać z doradztwa ekspertów, władzy publicznej lub wykonawców. Pozyskane w ten sposób informacje mogą być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia, jednak w sposób, który nie powoduje zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości.
  7. Informacja o przeprowadzeniu przez zamawiającego wstępnych konsultacji rynkowych powinna znaleźć się w ogłoszeniu o zamówieniu.
11.09.2020
11.09.2020
Anna Prigan