Komentarz do art. 91 ustawy

Komentarz do art. 91 ustawy

 1. Podział zamówienia na części co do zasady zależy od decyzji zamawiającego. Ponieważ jednak podział taki zwiększa dostęp do zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), a więc ich konkurencyjność, zamawiający w każdym uzasadnionym przypadku powinni brać pod uwagę podjęcie decyzji o podziale (zob. np. KIO 1241/17, KIO 1242/17). Zamawiający musi uzasadnić w dokumentach powody, dla których nie dokonał podziału zamówienia na części. Należy zatem uznać, że zasadą powinno być dokonywanie takiego podziału, jeśli tylko jest to możliwe. W motywie 78 dyrektywy 2014/24/UE wskazano przykłady okoliczności, które mogą uzasadniać zaniechanie dokonania podziału zamówienia na części. Mogą to być:
  • groźba ograniczenia konkurencji,
  • nadmierne trudności techniczne,
  • nadmierne koszty wykonania zamówienia,
  • trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia.
 2. Jak wskazał w swojej interpretacji UZP (zob. Podział zamówienia na części), uzasadnieniem braku podziału zamówienia na części nie mogą być wyłącznie  korzyści organizacyjne wynikające z prowadzenia jednego, a nie większej liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Braku podziału nie uzasadniają też obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, ani tym bardziej wygoda zamawiającego. Ocena zasadności zaniechania podziału zamówienia na części powinna być dokonywana każdorazowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danego przypadku.
 3. W motywie 78 dyrektywy 2014/24/UE wskazano dwa możliwe sposoby podziału zamówienia na części:
  • na zasadzie ilościowej, tak by wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom MŚP,
  • na zasadzie jakościowej, z uwzględnieniem zaangażowanych branż i specjalizacji, tak by lepiej dostosować treść poszczególnych zamówień do wyspecjalizowanych sektorów MŚP, lub według różnych kolejnych etapów projektu.
 4. Przedmiot zamówienia można podzielić, udzielając kilku odrębnych zamówień na poszczególne części przedmiotu zamówienia, bądź przeprowadzając jedno postępowanie, w ramach którego dopuszczona zostanie możliwość złożenia ofert jedynie w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia. W obydwu przypadkach wartość zamówienia oblicza się, uwzględniając łączną wartość poszczególnych części zamówienia (zob. art. 30).
 5. Jeśli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania, powinien odrębnie opisać przedmiot zamówienia dla poszczególnych części, jak również warunki udziału w postępowaniu, wysokość wadium, termin realizacji oraz kryteria oceny ofert w odniesieniu do poszczególnych części. Elementy wspólne dla wszystkich części przedmiotu zamówienia udzielanego w ramach jednego postępowania mogą zostać opisane w sposób łączny. Ocena ofert bądź wykluczenie wykonawcy z postępowania dokonywane jest odrębnie w odniesieniu do każdej części.
 6. Jeżeli zamawiający zdecyduje się ograniczyć liczbę części przedmiotu zamówienia, która może zostać udzielona jednemu wykonawcy, zobowiązany jest wskazać na ten fakt w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do negocjacji. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, nie będzie mógł powołać się na takie ograniczenie po upływie terminu składania ofert lub wniosków. Zamawiający powinien również określić w dokumentach zamówienia obiektywne i niedyskryminujące kryteria lub zasady, które pozwolą ustalić, która część zamówienia zostanie wykonawcy udzielona w sytuacji, w której uzyska on najwyższą pozycję w rankingu ofert w większej niż dopuszczalna liczbie części zamówienia.
 7. Decyzja o ograniczeniu liczby części zamówienia, na które ofertę może złożyć jeden wykonawca, powinna być uzasadniona konkretnymi okolicznościami i specyfiką przedmiotu zamówienia. W świetle motywu 79 dyrektywy 2014/24/UE uzasadnieniem podjęcia takiej decyzji przez zamawiającego może być np. konieczność ochrony konkurencji lub zagwarantowania niezawodności dostaw.
18.06.2020
18.06.2020