Art. 102

 1. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, które mogą dotyczyć w szczególności:
  1. określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat;
  2. wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych;
  3. określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości;
  4. określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania;
  5. określonego opakowania i oznakowania;
  6. określonej etykiety;
  7. instrukcji użytkowania;
  8. procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych;
  9. dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544);
  10. określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania;
  11. warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych;
  12. metod i technik budowy;
  13. wszelkich pozostałych warunków technicznych.
 2. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na dostawy lub usługi wymagane cechy produktu lub usługi, które mogą dotyczyć w szczególności:
  1. posiadania przez dostawę lub usługę cech, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4-7 oraz 10;
  2. określonych poziomów jakości;
  3. określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy pod jaką produkt jest sprzedawany;
  4. procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz procedury oceny zgodności.