Komentarz do art. 103 ustawy

Komentarz do art. 103 ustawy

 1. Pojęcie „roboty budowlane” zostało zdefiniowane w art. 7 pkt 21 p.z.p., w świetle którego przez roboty budowlane należy rozumieć:
  • wykonanie robót budowlanych,
  • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I Wspólnego Słownika Zamówień CPV lub obiektu budowlanego,
  • realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
 2. Definicja robót budowlanych zamieszczona w komentowanej ustawie różni się od definicji zamieszczonych w innych aktach prawnych w polskim porządku prawnym. Jest również szersza od znajdującej się w ustawie Prawo budowlane. Co za tym idzie, robotami budowlanymi na gruncie p.z.p. będą także świadczenia, które nie odpowiadają pojęciu robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
 3. Zamówienie publiczne na roboty budowlane może być udzielane:
  • w odrębnych postępowaniach na dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz na roboty budowlane,
  • w jednym postępowaniu obejmującym zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
 4. Sposób, w jaki zamawiający jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane, zależy od tego, czy jego przedmiotem jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, czy też zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W przypadku prowadzenia postępowania jedynie na roboty budowlane (tzw. formuła „wybuduj”) zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli natomiast przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego (tzw. formuła „zaprojektuj i wybuduj”), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.  Ustawodawca nie wskazał, jak opisać przedmiot zamówienia w przypadku, gdy dotyczy ono realizacji obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
 5. Objęcie przedmiotem zamówienia również prac projektowych jest korzystne z punktu widzenia zamawiającego nie tylko dlatego, że nie musi przeprowadzać dwóch odrębnych postępowań, ale również dlatego, że może np. nałożyć na wykonawców obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, którymi w formule „wybuduj” musiałby dysponować sam zamawiający. 
 6. W celu zapewnienia jednakowego poziomu uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia na podstawie delegacji wynikającej z ust. 4 komentowanego artykułu Minister Rozwoju i Technologii wydał w dniu 20 grudnia 2021 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021.2454), które weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
 7. Gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, w skład dokumentacji projektowej wchodzą:
  • projekt budowlany uwzględniający specyfikę robót budowlanych,
  • projekty wykonawcze,
  • przedmiar robót.
 8. Gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę, albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany, dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych składa się w szczególności z:
  • planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania,
  • przedmiaru robót
  • projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.
 9. Jeżeli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w projektowanych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.
 10. Obok dokumentacji projektowej, do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane służą specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań dotyczących sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót (§ 12 ww. rozporządzenia).
 11. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. W § 15 ww. rozporządzenia wskazano, że program ten służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Składa się on ze strony tytułowej, części opisowej i części informacyjnej. W części opisowej znajduje się opis ogólny przedmiotu zamówienia i opis odnoszących się do niego wymagań zamawiającego, takich jak cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. W części informacyjnej zawarte są zaś dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego, a także inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.
05.08.2020
10.02.2022