Komentarz do art. 103 ustawy

Komentarz do art. 103 ustawy

 1. Pojęcie „roboty budowlane” zostało zdefiniowane w art. 7 pkt 21 p.z.p., w świetle którego przez roboty budowlane należy rozumieć:
  • wykonanie robót budowlanych,
  • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I Wspólnego Słownika Zamówień CPV lub obiektu budowlanego,
  • realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
 2. Definicja robót budowlanych zamieszczona w komentowanej ustawie różni się od definicji zamieszczonych w innych aktach prawnych w polskim porządku prawnym. Jest również szersza od znajdującej się w ustawie Prawo budowlane. Co za tym idzie, robotami budowlanymi na gruncie p.z.p. będą także świadczenia, które nie odpowiadają pojęciu robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
 3. Zamówienie publiczne na roboty budowlane może być udzielane:
  • w odrębnych postępowaniach na dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz na roboty budowlane,
  • w jednym postępowaniu obejmującym zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
 4. Sposób, w jaki zamawiający jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane, zależy od tego, czy jego przedmiotem jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, czy też zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W przypadku prowadzenia postępowania jedynie na roboty budowlane (tzw. formuła „wybuduj”) zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli natomiast przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego (tzw. formuła „zaprojektuj i wybuduj”), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.  Ustawodawca nie wskazał, jak opisać przedmiot zamówienia w przypadku, gdy dotyczy ono realizacji obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
 5. Objęcie przedmiotem zamówienia również prac projektowych jest korzystne z punktu widzenia zamawiającego nie tylko dlatego, że nie musi przeprowadzać dwóch odrębnych postępowań, ale również dlatego, że może np. nałożyć na wykonawców obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, którymi w formule „wybuduj” musiałby dysponować sam zamawiający. 
 6. W celu zapewnienia jednakowego poziomu uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia na podstawie delegacji wynikającej z ust. 4 komentowanego artykułu Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zobowiązany jest wydać rozporządzenie dotyczące kwestii wskazanych w tym przepisie. Analogiczne rozporządzenie zostało już wydane na podstawie delegacji z art. 31 ust. 4 poprzedniego p.z.p., tj. Minister Infrastruktury 2 września 2004 r. wydał rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
 7. Gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę, dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych składa się w szczególności z:
  • planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych,
  • uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania,
  • przedmiaru robót,
  • projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.
 8. Gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, w skład dokumentacji projektowej wchodzą:
  • projekt budowlany uwzględniający specyfikę robót budowlanych,
  • projekty wykonawcze,
  • przedmiar robót,
  • informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (zob. § 4 ww. rozporządzenia).
 9. Obok dokumentacji projektowej, do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane służą specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań dotyczących sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót (§ 12 ww. rozporządzenia).
 10. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. W § 15 ww. rozporządzenia wskazano, że program ten służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
 11. W dniu 1 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021.2454).
05.08.2020
04.01.2022