Komentarz do art. 111 ustawy

Komentarz do art. 111 ustawy

 

1. W komentowanym przepisie wskazano okresy, w których muszą nastąpić okoliczności sankcjonowane wykluczeniem, aby wykluczenie było możliwe.

2. W przypadku większości przestępstw stanowiących obligatoryjne przesłanki wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 wykluczenie wykonawcy jest możliwe w okresie 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego popełnienie przestępstwa. Jedynie w odniesieniu do przestępstwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przewidziano krótszy okres, w którym może nastąpić wykluczenie, tj. okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku. Okres, w którym możliwe jest wykluczenie, może być dłuższy lub krótszy niż przewidziany ustawowo jedynie wtedy, gdy w wyroku został określony inny okres wykluczenia.

3. W przypadku sytuacji stanowiących fakultatywne przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczących:

  • prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko środowisku,
  • prawomocnego skazania za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku,
  • wydania ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym,

wykluczenie może nastąpić w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku lub wydania ostatecznej decyzji. Okres, w którym możliwe jest wykluczenie, może być dłuższy lub krótszy niż przewidziany ustawowo jedynie wtedy, gdy w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia.

4. Jeśli wobec wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne na tej podstawie jest możliwe jedynie w okresie, na który został prawomocnie orzeczony taki zakaz (art. 108 ust. 1 pkt 4).

5. Wykluczenie jest możliwe w okresie 3 lat od zaistnienia:

  • zmowy przetargowej (art. 108 ust. 1 pkt 5),
  • zaangażowania wykonawcy lub podmiotu należącego z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie danego zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6),
  • likwidacji, ogłoszenia upadłości (art. 109 ust. 1 pkt 4),
  • zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych (art. 109 ust. 1 pkt 5),
  • sytuacji konfliktu interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 (art. 109 ust. 1 pkt 6),
  • nienależytego wykonywania istotnego zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji (art. 109 ust. 1 pkt 7),
  • bezprawnego wpłynięcia na czynności zamawiającego lub pozyskania informacji poufnych od zamawiającego, dających wykonawcy przewagę, lub próby podjęcia tych czynności (art. 109 ust. 1 pkt 9).

6. Wykluczenie na okres 2 lat od dnia zdarzenia następuje w przypadku wprowadzenia zamawiającego przez wykonawcę w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub zatajenia tych informacji przez wykonawcę lub nieprzedstawienia wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8).

7. W przypadku wprowadzenia w błąd w odniesieniu do informacji innych niż wskazane w pkt 6 wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne jest możliwe w okresie roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia (art. 109 ust. 1 pkt 10).

19.03.2020
19.03.2020