Komentarz do art. 125 ustawy

Komentarz do art. 125 ustawy

 1. Oświadczenie wstępne, które wykonawca załącza do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty, ma na celu wstępne potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia i że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji określone przez zamawiającego. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie tych okoliczności jest natomiast zobowiązany złożyć co do zasady jedynie wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (wyjątki zob. art. 126 ust. 2 i ust. 3).
 2. W postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych oświadczenie wstępne składa się na formularzu JEDZ. Dokument ten, określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, ma tożsamą treść we wszystkich krajach członkowskich. Wiążą się z tym, w niektórych przypadkach, pewne rozbieżności pomiędzy treścią przesłanek wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu wskazanym w JEDZ (które odnoszą się do art. 57 oraz art. 58 dyrektywy 2014/24/UE), a tymi implementowanymi przez państwa członkowskie w ich porządkach prawnych. Było tak np. w przypadku podstaw wykluczenia przewidzianych w poprzednio obowiązującym art. 24 ust. 1 i 5 p.z.p., które różniły się w pewnym zakresie od podstaw wykluczenia wskazanych w dyrektywie. Rodziło to problemy praktyczne dla wykonawców, zwłaszcza przy wypełnianiu części III JEDZ. W obecnym p.z.p. ograniczono katalog obligatoryjnych przesłanek wykluczenia i dostosowano ich treść do odpowiedników z dyrektywy, co powinno ułatwić wykonawcom wypełnianie tej części JEDZ.
 3. Uzasadnienie ustanowienia JEDZ jako oświadczenia wstępnego zastępującego tymczasowo podmiotowe środki dowodowe można znaleźć w treści motywu 84 preambuły dyrektywy 2014/24/UE: Wielu wykonawców, zwłaszcza MŚP, uważa, że jedną z głównych przeszkód dla ich uczestnictwa w zamówieniach publicznych są obciążenia administracyjne wynikające z konieczności przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów dotyczących kryteriów wykluczenia i kwalifikacji. Ograniczenie takich wymogów, na przykład przez zastosowanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia obejmującego zaktualizowane oświadczenie własne, mogłoby w znacznym stopniu uprościć procedurę z korzyścią zarówno dla instytucji zamawiających, jak i wykonawców. Oferent, któremu postanowiono udzielić zamówienia, powinien być jednak zobowiązany do przedstawienia stosownych dowodów, a instytucje zamawiające nie powinny zawierać umów z oferentami, którzy nie są w stanie tego zrobić.
 4. Artykuł 59 dyrektywy 2014/24/UE określa cel, któremu służy składanie JEDZ. Zgodnie z art. 59 ust. 1  JEDZ obejmuje zaktualizowane oświadczenie własne jako dowód wstępny zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie na potwierdzenie, że dany wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia stosowne kryteria kwalifikacji (warunki udziału w postępowaniu) oraz spełnia obiektywne zasady i kryteria (kryteria selekcji), jeśli zostały określone przez zamawiającego.
 5. Formularz JEDZ składa się z 6 części:
  • Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego (przy korzystaniu z elektronicznego narzędzia informacje te uzupełniane są automatycznie);
  • Część II: Informacje dotyczące wykonawcy (m.in. nazwa i adres wykonawcy, dane dotyczące nr VAT oraz rozmiaru przedsiębiorstwa, osób upoważnionych do reprezentacji, ubiegania się o zamówienie w formie konsorcjum bądź polegania na zasobach podmiotów trzecich);
  • Część III. Kryteria wykluczenia (potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia);
  • Część IV: Kryteria kwalifikacji (potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu);
  • Część V. Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów (potwierdzenie spełniania kryteriów selekcji, jeśli zostały określone przez zamawiającego);
  • Część VI. Oświadczenia końcowe (o prawidłowości przedstawionych oświadczeń oraz możliwości poparcia ich dowodami na żądanie) .
 6. JEDZ, podobnie jak wszystkie inne dokumenty w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych, składany jest w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ wypełnia się, uzupełniając brakujące pola w szablonie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, udostępnianym przez zamawiającego  bądź korzystając z elektronicznego narzędzia dostępnego pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl/.
 7. W przypadku wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w formie konsorcjum oświadczenie w formie JEDZ składa każdy z wykonawców. Każdy konsorcjant jest zobowiązany potwierdzić, że w stosunku do niego nie zachodzi żadna z przesłanek wykluczenia, natomiast warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji potwierdzają jedynie ci konsorcjanci, którzy posiadają i wykazują wymagany potencjał w tym zakresie.
 8. Jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, analogicznie jak w przypadku konsorcjum, oświadczenie w formie JEDZ składa zarówno wykonawca, jak i podmiot trzeci. Oba podmioty są zobowiązane potwierdzić brak podstaw wykluczenia (część III), natomiast stosowne rubryki dotyczące warunków udziału w postępowaniu (część IV) oraz kryteriów selekcji (część V) wypełnia jedynie podmiot posiadający wymagany potencjał lub doświadczenie. Jeśli zatem wymaganym doświadczeniem legitymuje się podmiot trzeci, wypełnia on stosowną rubrykę w składanym przez siebie JEDZ, a wykonawca pozostawię te rubrykę pustą.
 9. Jeśli informacje zawarte w JEDZ są nadal aktualne, JEDZ może zostać ponownie wykorzystany w innym postępowaniu, po potwierdzeniu przez wykonawcę prawidłowości zawartych w nim informacji. 
20.03.2020
20.03.2020