Komentarz do art. 127 ustawy

Komentarz do art. 127 ustawy

  1. Wykonawca nie musi składać oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji i brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 5 tej ustawy przez rejestr publiczny należy rozumieć rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.
  2. Wykonawca będzie zwolniony ze złożenia określonych podmiotowych środków dowodowych jedynie wówczas, gdy wskaże w JEDZ, w jaki sposób zamawiający może samodzielnie uzyskać dostęp do tych środków (np. wskaże adres strony internetowej). Rozwiązanie takie jest uzasadnione, bowiem zamawiający nie może się domyślać, czy i gdzie dostępne są podmiotowe środki dowodowe dotyczące wykonawcy. Byłoby to niewykonalne zwłaszcza w odniesieniu do wykonawców zagranicznych.
  3. Paragraf 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów  (wydanego na podstawie przepisów poprzedniego p.z.p.) obliguje zamawiającego, by samodzielnie pobrał z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  4. Wykonawca nie musi składać podmiotowych środków dowodowych, jeśli zamawiający już je posiada. Przepis ten implementuje motyw 85 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym Istotne jest, by decyzje instytucji zamawiających opierały się na aktualnych informacjach, w szczególności jeśli chodzi o podstawy wykluczenia, z uwagi na to, że ważne zmiany mogą zachodzić dość szybko, np. w przypadku trudności finansowych, które sprawiałyby, że dany wykonawca staje się nieodpowiedni, lub, przeciwnie, z racji spłacenia w międzyczasie zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W związku z tym bardziej pożądane jest, by w miarę możliwości instytucje zamawiające weryfikowały takie informacje za pomocą dostępu do stosownych baz danych, które powinny mieć charakter państwowy w tym sensie, że powinny być zarządzane przez organy publiczne. (…) Należy również przewidzieć, by instytucje zamawiające nie zwracały się o wciąż aktualne dokumenty, które posiadają już w związku z wcześniejszymi postępowaniami o udzielenie zamówienia.
  5. W Polsce rejestrem publicznym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest Krajowy Rejestr Sądowy dostępny pod adresem ems.ms.gov.pl/krs.
19.03.2020
19.03.2020