Komentarz do art. 131 ustawy

Komentarz do art. 131 ustawy

  1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert wstępnych oraz ofert powinien być wyznaczony z uwzględnieniem złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do ich przygotowania i złożenia. Innymi słowy wyznaczony termin powinien być odpowiedni, aby potencjalny krąg wykonawców mógł przygotować i złożyć oferty.
  2. Podobną regulację zawiera art. 283 w odniesieniu do terminów składania ofert w trybie podstawowym. Z niejasnych względów sformułowania art. 131 ust. 1 oraz art. 283 różnią się pod względem czynników, które zamawiający ma uwzględnić, wyznaczając czas odpowiedni. W przypadku postępowań o wartości równej lub wyższej od progów unijnych ma być to: 1) złożoność przedmiotu zamówienia; 2) specyfika przedmiotu zamówienia; 3) czas niezbędny do przygotowania wniosku/oferty; 4) czas niezbędny na złożenie wniosku/oferty. W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne czas odpowiedni wyznaczają natomiast: 1) złożoność zamówienia i 2) czas potrzebny na przygotowanie oferty. Wydaje się jednak, że różnice brzmienia obu przepisów nie są zabiegiem celowym, a istniejąca niespójność nie ma znaczenia praktycznego. W efekcie  „czas niezbędny do przygotowania wniosku/oferty” z art. 131 ust. 1 jest tym samym co „czas potrzebny” z art. 283.
  3. Poszczególne przepisy ustawy w odniesieniu do różnych trybów postępowania określają terminy składania wniosków/ofert właściwe dla danego trybu. W każdym przypadku są to wyłącznie ustawowe terminy minimalne, które nie mogą być stosowane rutynowo.
  4. Jeśli wyznaczony termin jest nieadekwatny do złożoności przedmiotu zamówienia i zbyt krótki, by przygotować wniosek lub ofertę, zainteresowani wykonawcy mają prawo – nawet jeśli terminy minimalne zostały dochowane – odwołać się od czynności zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy na podstawie art. 513 pkt 1, w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 515 ust. 2 pkt 1). Chodzi tu jednak o sytuacje, w których przygotowanie wniosku, oferty wstępnej lub oferty w czasie wyznaczonym jest obiektywnie niemożliwe, biorąc pod uwagę specyfikę i złożoność zamówienia. Nie chodzi więc o niemożność przygotowania oferty w wyznaczonym czasie przez konkretnego wykonawcę. W odwołaniu należy zatem wykazać, że ze względów obiektywnych wszyscy wykonawcy będą mieli trudność w przygotowaniu rzetelnej oferty, na czym ucierpi zasada konkurencji w ogłoszonym postępowaniu.
  5. Przepis art. 131 ust. 2 przewiduje novum w stosunku do poprzedniego pzp, mianowicie możliwość wymagania od wykonawców odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów dostępnych na miejscu u zamawiającego. Jeśli zamawiający uzna, że taki aktywny udział wykonawcy w pozyskiwaniu informacji o przedmiocie zamówienia jest niezbędny do prawidłowego sporządzenia i oszacowania oferty, to w sytuacjach, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, może narzucić wykonawcom takie działania jako obowiązkowe. Obowiązkowe badanie dokumentów może dotyczyć wyłącznie tych niezbędnych do realizacji zamówienia. W innych przypadkach udział w wizji lokalnej i zbadanie dokumentów może być określone jako prawo wykonawcy. Jeżeli jednak zamawiający określił je jako wymagane, niedopełnienie obowiązku udziału w wizji bądź stawienia się u zamawiającego w celu zgadania dokumentów, prowadzi do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18.
05.06.2020
22.06.2020
Anna Prigan