Komentarz do art. 143 ustawy

Komentarz do art. 143 ustawy

  1. Omawiany przepis dotyczy wyjaśnień oraz zmian do SWZ. Tak samo jak w przypadku przetargu nieograniczonego, również w przetargu ograniczonym zamawiający zapewnia dostęp do SWZ  na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia publikacji ogłoszenia aż do udzielenia zamówienia. Analogicznie zatem stosowane są przepisy dotyczące wyjaśnień i zmian w SWZ obowiązujące w odniesieniu do przetargu nieograniczonego – tj. odpowiednio przepisy art. 135137. Wyjaśnianie i zmiany w SWZ wykazują jednak pewne odrębności w porównaniu z przetargiem ograniczonym z uwagi na dwuetapowość postępowania o udzielenie zamówienia. W tym trybie bowiem wykonawcy w pierwszym etapie składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w drugim etapie – oferty. Terminy dotyczące odpowiedzi na pytania muszą zatem być dopasowane do okoliczności, że wykonawcy wcześniej niż w przetargu nieograniczonym deklarują swój udział w postępowaniu – poprzez złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dlatego też zasady wyjaśnień i zmian w SWZ w przypadku przetargu ograniczonego będą się różniły w zależności od tego, czy wyjaśnienia treści SWZ są niezbędne do należytego przygotowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zasady te zostały opisane poniżej) czy też nie – do tego rodzaju pytań stosujemy przepisy art. 135137 ustawy.
  2. Aby pytanie wykonawcy powodowało obowiązek odpowiedzi ze strony zamawiającego (zakładając, że wyjaśnienia treści SWZ są niezbędne do należytego przygotowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), musi być ono złożone nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli termin składania wniosków został skrócony w związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia (art. 144 ust. 2 ustawy) – w ciągu 7 dni. Na tak zadane pytania zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosku albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania wniosków, gdy termin składania wniosków został skrócony w związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia (art. 144 ust. 2 ustawy).
  3. Jeśli wniosek wykonawcy wpłynie po ww. terminie, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. Należy jednak mieć na uwadze, że pomimo upływu terminu do składania pytań, na które obligatoryjne jest udzielenie odpowiedzi, odpowiedź na dane pytanie może być konieczna z uwagi na doniosłość uchybień w treści dokumentacji dostrzeżonych przez wykonawcę. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 2 lutego 2011 r., zamawiający winien mieć świadomość, że dokument, jakim jest SIWZ ma istotne znaczenie w procesie udzielenia zamówienia publicznego, zaś zadawane pytania w toku postępowania winny być poddane wnikliwej analizie z korzyścią nie tylko dla uczestników, którzy zamierzają złożyć ofertę, ale i dla samego zamawiającego.
  4. Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ niezbędne do należytego przygotowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
  5. W przypadku gdy wyjaśnienia lub zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wymagają od wykonawców, dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie wniosków, zamawiający przedłuża termin ich składania.
17.11.2020
17.11.2020
Hanna Drynkorn