Komentarz do art. 145 ustawy

Komentarz do art. 145 ustawy

  1. Zamawiający ma obowiązek zapewnić, żeby nie było możliwe zapoznanie się z treścią wniosków przed upływem terminu ich składania. W przypadku postępowań elektronicznych obowiązek ochrony dostępu do ofert realizuje za zamawiającego dostawca platformy. Jednak zamawiający powinien mieć możliwość realnej weryfikacji, czy platforma udostępniana przez niego na potrzeby postępowania działa prawidłowo i we właściwy sposób chroni dostęp do ofert przed terminem ich otwarcia. Również w przypadku wniosków składanych w formie papierowej zamawiający ma obowiązek wdrożyć takie rozwiązania organizacyjne, aby nieuprawniony dostęp do ofert nie był możliwy.
  2. Wnioski natomiast stają się jawne i można domagać się dostępu do nich jako do informacji o charakterze publicznym od momentu upływu terminu do składania wniosków.
  3. Przepis art. 145 ma doniosłe znaczenie z punktu widzenia naczelnych zasad zamówień publicznych, w szczególności zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania w prowadzonym postępowaniu. Sam przepis nie zawiera sankcji za bezprawne ujawnienie wniosku przed upływem terminu składania wniosków. Należy jednak wskazać, że możliwe byłoby w takim przypadku dochodzenie odszkodowania, zaś szkoda, jaką mógłby ponieść wykonawca, którego wniosek został bezprawnie ujawniony przed upływem terminu składania wniosków, jest potencjalnie znacznie wyższa niż wartość utraconego zamówienia. Natomiast samo postępowanie byłoby w takim przypadku obarczone wadą powodującą konieczność jego unieważnienia.
17.11.2020
17.11.2020
Hanna Drynkorn