Komentarz do art. 156 ustawy

Komentarz do art. 156 ustawy

 1. Przepis określa wymaganą zawartość dokumentu zwanego opisem potrzeb i wymagań, który sporządza się zamiast SWZ na wstępnym etapie postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem i który służy ustaleniu przez wykonawców charakteru i zakresu zamówienia oraz wymagań formalnych i proceduralnych dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia. Opis potrzeb i wymagań ma umożliwić wykonawcom ocenę, czy są zainteresowani realizowaniem zamówienia, które zostanie udzielone w wyniku negocjacji, oraz czy spełniają warunki udziału w postępowaniu. W oparciu o ten dokument wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 2. Opis potrzeb i wymagań zgodnie z definicją art. 7 pkt 3 jest jednym z dokumentów zamówienia, wytworzonym przez zamawiającego i służącym do określenia i opisania przedmiotu zamówienia. Choć zawartość opisu potrzeb i wymagań jest określona mniej rygorystycznie niż zawartość SWZ, to informacje zawarte w opisie potrzeb i wymagań muszą być wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W interesie zamawiającego jest więc zadbanie o to, aby opis potrzeb i wymagań był możliwie pełny i szczegółowy.
 3. Zakres informacji zawartych w opisie potrzeb i wymagań jest węższy niż podawany w SWZ, a różnice są następujące:
  • opis potrzeb i wymagań nie zawiera opisu przedmiotu zamówienia, tylko określenie przedmiotu zamówienia oraz opis potrzeb zamawiającego i cechy charakterystyczne dostaw, robót budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia; charakterystyka przedmiotu zamówienia jest więc mniej sformalizowana i mniej szczegółowa niż w przypadku OPZ,
  • opis potrzeb i wymagań nie zawiera projektowanych postanowień umowy ani informacji o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • w opisie potrzeb i wymagań nie ma oznaczenia terminu związania ofertą ani informacji o sposobie obliczenia ceny,
  • w opisie potrzeb i wymagań nie musi być informacji o terminie wykonania zamówienia, ale należy określić minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegające negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty,
  • poza informacją o podmiotowych środkach dowodowych zamawiający musi wskazać, na którym etapie postępowania wykonawcy będą zobowiązani je składać,
  • w opisie potrzeb i wymagań należy wskazać, jak przygotować wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jak i kiedy należy go złożyć oraz w jaki sposób wykonawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny wniosków,
  • opis potrzeb i wymagań powinien opisywać negocjacje, to znaczy informować, czy zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji oraz czy negocjacje będą podzielone na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert.
 4. Opis potrzeb i wymagań powinien również zawierać wszystkie informacje o fakultatywnych elementach procedury, które stanowią opcjonalne elementy SWZ wymienione w art. 134 ust. 2, z wyjątkiem informacji o zastosowaniu procedury odwróconej, która w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem nie może być stosowana.
 5. Z punktu widzenia ram procedury prowadzonej w trybie negocjacji z ogłoszeniem najistotniejszym elementem opisu potrzeb i wymagań jest określenie minimalnych wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia. Wymagania te nie podlegają negocjacjom i są niezmienne w toku całego postępowania, wobec czego stają się też elementem SWZ. Wymagania te muszą spełniać wszystkie oferty.
 6. Treść opisu potrzeb i wymagań może być nieco ograniczona, jeżeli zamawiający po raz kolejny ogłasza to samo zamówienie, ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie oferty zostały odrzucone, lub zamawiający unieważnił postępowanie. W takim przypadku zamawiający może odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli zaprosi do negocjacji wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego złożyli oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7, 9, 12–14 lub 18. Zamawiający zaprasza wówczas albo wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone, ale unieważniono postępowanie, albo wykonawców, których oferty zostały co prawda odrzucone, ale wyłącznie z określonych powodów. Drugą szansę na złożenie ważnej oferty otrzymają tylko wykonawcy, którzy złożyli uprzednio ofertę zawierającą następujące błędy:
  • niezgodną z przepisami ustawy,
  • nieważną na podstawie odrębnych przepisów,
  • której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
  • która zawierała rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  • która zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
  • która nie została poprawiona, bo wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki przez zamawiającego,
  • niezawierającą oferty wariantowej, albo z ofertą wariantową niespełniającą minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia,
  • której przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
  • która obejmowała urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe.
 7. W razie odstąpienia od publikacji ogłoszenia w takich przypadkach i wszczęcia postępowania, które ma być niejako dogrywką dla ubiegających się już o zamówienie wykonawców, zamawiający zawiera w opisie potrzeb i wymagań informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5–13, 18 i 19 oraz w art. 134 ust. 2 pkt 1–10 i 12–18.

 

16.12.2020
18.02.2021
Anna Prigan