Art. 215

 1. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 5355, art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 217 ust. 1 w przypadku zamówień udzielonych na podstawie art. 214 ust. 1:
  1. pkt 1 lit. b, pkt 2, 4, 9 i 10;
  2. pkt 5, w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach;
  3. pkt 1 lit. a, któryc h przedmiotem są:
   1. dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej,
   2. dostawy gazu z sieci gazowej,
   3. dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
   4. usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych.
 2. W przypadku, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 6, zamawiający przekazuje Komisji Europejskiej protokół postępowania, jeżeli Komisja Europejska wystąpiła o jego przekazanie.