Komentarz do art. 230 ustawy

Komentarz do art. 230 ustawy

 1. Jeżeli zamawiający zamierza uwzględnić w organizowanym przez siebie postępowaniu etap aukcji elektronicznej, to informacja o tym musi zostać zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z art. 227 ust. 1.
 2. Nie wystarczy jednak podać samej tylko informacji, że wybór najkorzystniejszej oferty poprzedzi aukcja elektroniczna. Zamawiający musi od razu skonkretyzować zasady, wedle których rozegra się aukcja, przy czym informacje te nie muszą być wprowadzone już do ogłoszenia o zamówieniu, ale mogą zostać zawarte w dokumentach zamówienia, czyli najczęściej w specyfikacji warunków zamówienia lub w opisie potrzeb i wymagań.
 3. Obowiązkowymi minimalnymi informacjami o aukcji, jakie powinien podać zamawiający na etapie ogłaszania postępowania, są:
  • elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej, pod warunkiem że elementy te są wymierne i mogą być wyrażone w postaci liczbowej lub procentowej;
  • wszelkie ograniczenia co do przedstawianych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia;
  • informacje, które zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej, oraz, w stosownych przypadkach, termin ich udostępnienia;
  • informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej;
  • warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować, w szczególności minimalne wartości postąpień, które wymagane będą podczas licytacji;
  • informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń.
 4. Zamawiający na etapie ogłoszenia o zamówieniu określa zatem wszelkie istotne informacje, które będą miały praktyczne znaczenie dla przebiegu aukcji. Są one dla wykonawców istotną informacją mającą wpływ na decyzję o wzięciu udziału w postępowaniu. W szczególności informacje te wpływają na strategię cenową wykonawcy na etapie składania ofert. Z drugiej strony wykonawca powinien zostać poinformowany o wymaganiach technicznych, aby móc się do nich dostosować.
 5. Wypada wskazać, że platformy przetargowe funkcjonujące w Polsce wbrew zasadzie interoperacyjności europejskich kwalifikowanych podpisów elektronicznych nie są dostosowane technicznie do przyjmowania w toku aukcji postąpień podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez zagranicznego dostawcę. Kolejnym zaś problemem jest konieczność wyłączenia znacznika czasu, także w podpisach wystawionych w Polsce. Wreszcie do reprezentowania wykonawcy podczas aukcji konieczne jest uprzednie zarejestrowanie się i zweryfikowanie na platformie zakupowej. Wykonawca powinien mieć te kwestie na uwadze, przygotowując się do udziału w aukcji.
 6. Zamawiający często organizują również aukcje próbne, podczas których wykonawcy mogą przetestować działanie systemu.
 7. Informacja o zasadach przeprowadzenia aukcji jest dla wykonawcy wytyczną, w stosunku do której może oceniać i kwestionować czynność zamawiającego, jeżeli w toku aukcji któraś z wcześniej zakomunikowanych zasad zostanie naruszona, a w szczególności gdy parametry aukcji (czas trwania, długość postąpień, ilość postąpień, algorytm przeliczania korzystności ofert, wartość minimalnego postąpienia) nie zostaną dotrzymane. W takim przypadku powinno dojść do unieważnienia i powtórzenia aukcji w nowym terminie.
30.12.2019
02.01.2020
Anna Prigan