Art. 242

 1. Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie:
  1. kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu;
  2. ceny lub kosztu.
 2. Kryteriami jakościowymi mogą być w szczególności kryteria odnoszące się do:
  1. jakości, w tym do parametrów technicznych, właściwości estetycznych i funkcjonalnych takich jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;
  2. aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 94 ust. 1;
  3. aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia;
  4. aspektów innowacyjnych;
  5. organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;
  6. serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej, warunków dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
 3. Ofertę najkorzystniejszą wybiera się wyłącznie na podstawie kryteriów jakościowych jeżeli, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy lub decyzje właściwych organów, cena lub koszt są stałe.