Komentarz do art. 243 ustawy

Komentarz do art. 243 ustawy

  1. Przepis określa, jakie kryteria oceny ofert należy stosować w postępowaniach, których przedmiot zamówienia obejmuje świadczenia z zakresu działalności twórczej lub naukowej, których rezultatu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny lub wyczerpujący.
  2. Stanowi on, że w tego typu zamówieniach najkorzystniejsza jest:
    • oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; albo
    • oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
  3. W konsekwencji zastosowanie kryteriów jakościowych przy wyborze oferty w zamówieniach w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, jest obowiązkowe.
  4. Zmiana tego unormowania w porównaniu do poprzedniego p.z.p. jest wyłącznie porządkowa. Polega ona na wyodrębnieniu normy art. 243 z definicji najkorzystniejszej oferty zawartej w art. 2 pkt 5 poprzedniego p.z.p., który brzmiał następująco: Ilekroć w ustawie jest mowa o najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę: a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt.
  5. Obecnie najkorzystniejsza oferta jest zdefiniowana w art. 239 ust. 2, zgodnie z którym jest to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem. W efekcie przepis art. 243 stanowi zawężenie tej definicji w odniesieniu do postępowań, których przedmiot zamówienia obejmuje świadczenia z zakresu działalności twórczej lub naukowej, których rezultatu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny lub wyczerpujący. Jeżeli bowiem rezultatu nie można jednoznacznie i wyczerpująco opisać, to zastosowanie samego tylko kryterium ceny lub kosztu prowadziłoby do oceniania ofert nieporównywalnych. Wprowadzenie kryteriów jakościowych prowadzi zatem do większej konkretyzacji przedmiotu zamówienia lub warunków jego realizacji, w oparciu o cechy zamówienia uwypuklone w ramach określonych przez zamawiającego kryteriów jakościowych.
  6. Warto również zwrócić uwagę, że na gruncie poprzedniego p.z.p. w sprawie II 372/04 (wyrok z 8 lipca 2005 r.) Sąd Okręgowy w Lublinie  wskazał, że jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w definicji najkorzystniejszej oferty (art. 2 pkt 5 poprzedniego p.z.p., a obecnie art. 239 ust. 2), ma inne znaczenie niż obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego opisywania przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 1 poprzedniego p.z.p., a obecnie art. 99 ust. 1). W opisie przedmiotu zamówienia chodzi o to, by przedmiot zamówienia został jak najpełniej opisany w kontekście potrzeb i oczekiwań zamawiającego (co i jak ma zostać wykonane). Tymczasem w ocenie korzystności oferty chodzi o wyczerpujący opis samego dzieła. Jeżeli zamawiający jest w stanie opisać cechy dzieła jednoznacznie i wyczerpująco, art. 243 nie znajdzie zastosowania, wobec czego oferta będzie mogła zostać wybrana wyłącznie w oparciu o kryterium cenowe lub kosztowe.
28.01.2020
28.01.2020
Anna Prigan