Komentarz do art. 244 ustawy

Komentarz do art. 244 ustawy

  1. Przepis zobowiązywał ministra właściwy do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, innych niż cena kryteriów oceny ofert, które mają zastosowanie w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień, oraz sposobu opisania i oceny tych kryteriów, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia oraz ułatwienie stosowania tych kryteriów oceny ofert.
  2. Na gruncie poprzedniego p.z.p. było to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559). Implementowało ono przepisy dyrektywy 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, która wprowadziła obowiązek uwzględniania aspektów środowiskowych w zamówieniach na zakup pojazdów transportu drogowego. W tym celu przepisy tej dyrektywy wprowadziły wspólną metodę kalkulacji kosztów cyklu życia. Na podstawie art. 245 ust. 6 ustawy oszacowanie kosztów cyklu życia jest dokonywane z zastosowaniem tej metody.
  3. Przepis został uchylony w dniu 24 grudnia 2021 r. na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.2269).
30.03.2020
03.01.2022