Komentarz do art. 248 ustawy

Komentarz do art. 248 ustawy

  1. Jeśli oferty przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny ofert wynikający z zestawienia punktów uzyskanych w różnych kryteriach, zamawiający wybiera ofertę, która zdobyła najwięcej punktów w kryterium o najwyższej wadze. Jest to nowe rozwiązanie wprowadzone w p.z.p. W poprzedniej ustawie wagi kryteriów oceny ofert służyły jedynie określeniu, za jakie kryterium wykonawca może otrzymać największą ilość punktów (przy czym ich wagi sumowały się tak jak obecnie do 100%). Nie odwoływano się do nich jednak w przypadku, gdy okazało się, że oferty otrzymały identyczną liczbę punktów (w takim wypadku, gdy taki sam bilans wynikał z punktacji uzyskanej w ramach kryteriów pozacenowych, ale cena lub koszt ofert były różne, wybierana była oferta zawierająca najniższą cenę lub koszt).
  2. Jeśli dwie najkorzystniejsze oferty otrzymały taką samą punktację w ramach kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub kosztem (a zatem najtańszą), bazując na treści pierwotnie złożonych ofert.
  3. Gdy nie można wybrać oferty z najniższą ceną lub najniższym kosztem (co ma miejsce w sytuacji, gdy oferty zawierają taką samą cenę lub koszt w kryterium o najwyższej wadze), zamawiający jest zobowiązany wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w których zaoferują nową cenę lub koszt.
  4. Oferta dodatkowa może obejmować jedynie nową cenę lub koszt, nie może obejmować pozostałych elementów pierwotnej oferty. Zmiana ceny lub kosztu powinna polegać na ich obniżeniu w stosunku do tych zamieszczonych w pierwotnej ofercie.
  5. Jeżeli cena lub koszt zaoferowane w dodatkowej ofercie bedą wyższe niż pierwotnie zaoferowane przez wykonawcę, oferta dodatkowa będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 jako niezgodna z przepisami ustawy.
  6. Podkreślenia wymaga, że odrzuceniu podlega tylko oferta dodatkowa, a wykonawca nadal zostaje związany pierwotną ofertą. Jeśli, biorąc pod uwagę pozostałe kryteria oceny ofert, pierwotna oferta wykonawcy, który złożył zawyżoną ofertę dodatkową, jest najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu, należy ją wybrać. Wykonawca nie ma bowiem obowiązku składać oferty dodatkowej, a jej złożenie może modyfikować cenę jego oferty, jedynie gdy oferuje niższą cenę lub koszt. W pozostałym zakresie jego oferta jest nadal ważna.
  7. Wezwanie jest kierowane jedynie wobec wykonawców, których oferty zajęły jednocześnie najwyższe miejsce w rankingu w związku z uzyskaną liczbą punktów. Jeśli jednakową liczbę punktów uzyskały oferty wykonawców na niższych miejscach, zamawiający nie wzywa ich do złożenia ofert dodatkowych.
  8. Dodatkowe oferty składane są w terminie określonym przez zamawiającego. Jeśli wykonawca wezwany do złożenia dodatkowej oferty uchybi temu terminowi, przy ponownej ocenie będzie brana pod uwagę cena pierwotnie zaoferowana przez tego wykonawcę.
  9. Jeśli oferty dodatkowe złożone na wezwanie zamawiającego zawierają taką samą cenę lub koszt, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 255 pkt 4). W poprzednim art. 93 ust. 1 pkt 5 p.z.p. unieważnienie postępowania zostało przewidziane jedynie w przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie. Takie rozwiązanie zawierało lukę prawną, wynikającą z niedostosowania przepisów ustawy do wprowadzenia kryterium kosztu na mocy nowelizacji z 22 czerwca 2016 r.
03.04.2020
28.09.2021