Komentarz do art. 251 ustawy

Komentarz do art. 251 ustawy

  1. Oferta dodatkowa może obejmować jedynie nową cenę lub koszt, nie może obejmować pozostałych elementów pierwotnej oferty. Zmiana ceny lub kosztu powinna polegać na ich obniżeniu w stosunku do pierwotnej oferty.
  2. Cena lub koszt zaoferowane w dodatkowej ofercie nie mogą być wyższe niż pierwotnie zaoferowane przez wykonawcę. W przeciwnym wypadku oferta taka będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 jako niezgodna z przepisami ustawy. Podkreślenia wymaga, że odrzuceniu podlega tylko oferta dodatkowa, a wykonawca nadal zostaje związany pierwotną ofertą.
  3. Wykonawca może zaoferować taką samą cenę jak dotychczas, jednak wykonawcy zazwyczaj oferują ceny niższe, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zamówienia.
  4. W przypadku, gdy złożone oferty dodatkowe zawierają taką samą cenę lub koszt, zamawiający nie jest uprawniony do wzywania do złożenia ofert dodatkowych po raz kolejny, a postępowanie podlega w takim przypadku unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 4. 
03.04.2020
28.09.2021