Art. 267

 1. Ogłoszenia, o których mowa w niniejszym dziale, są zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu.
 2. W Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieszcza następujące rodzaje ogłoszeń:
  1. ogłoszenie o zamówieniu;
  2. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy;
  3. ogłoszenie o wyniku postępowania;
  4. ogłoszenie o konkursie;
  5. ogłoszenie o wynikach konkursu;
  6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
  7. ogłoszenie o zmianie umowy;
  8. ogłoszenie o wykonaniu umowy;
  9. ogłoszenie o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11–14..
 3. Zamawiający jest obowiązany udokumentować zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i przechowywać dowód jego zamieszczenia.