Komentarz do art. 275 ustawy

Komentarz do art. 275 ustawy

  1. Tryb podstawowy to tryb procedury wyodrębniony dla klasycznych zamówień publicznych poniżej progów unijnych. Jak sama nazwa wskazuje, tryb podstawowy jest trybem domyślnym dla zamawiających udzielających zamówień poniżej progów unijnych. Jedynie w szczególnych przypadkach określonych w przepisach p.z.p. zamawiający może skorzystać z innych trybów (tj. partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki).
  2. W ramach trybu podstawowego ustawodawca przewidział trzy warianty w zależności od tego, czy w ramach procedury udzielania zamówień publicznych zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji z potencjalnymi wykonawcami.
  3. Pierwszym wariantem jest wybór wykonawcy bez przeprowadzenia negocjacji, analogicznie do przetargu nieograniczonego (tryb podstawowy bez negocjacji).
  4. Drugi wariant przewiduje możliwość negocjacji ofert, co nie jest równoznaczne z obowiązkiem negocjacji (tryb podstawowy z możliwością negocjacji). Prowadzenie negocjacji ofert ma charakter fakultatywny, stąd zamawiający, mimo że przewidział możliwość negocjacji, może dokonać wyboru oferty bez ich rzeczywistego przeprowadzenia.
  5. W trzecim wariancie przeprowadzenie negocjacji przed wyborem oferty jest obligatoryjnym elementem postępowania (tryb podstawowy z negocjacjami). Wariant ten wykazuje więc podobieństwo do trybu negocjacji z ogłoszeniem mającego zastosowanie do zamówień równych lub powyżej progów unijnych.
  6. Celem prowadzenia rozmów z potencjalnymi wykonawcami zarówno w przypadku drugiego, jak i trzeciego wariantu jest „ulepszenie” ofert.
  7. Warto zwrócić uwagę na to, że uregulowanie odrębnej procedury dla zamówień poniżej progów unijnych było jednym z głównych założeń ustawy. Zgodnie z jej uzasadnieniem procedura uproszczona (tryb podstawowy), gwarantując realizację celów systemu zamówień publicznych, zapewnia zarazem zamawiającym odpowiednią elastyczność umożliwiającą optymalną organizację procesu udzielania zamówienia publicznego. Ponadto w nowej ustawie proponuje się umożliwienie zamawiającym wykorzystania narzędzi, które sprzyjają dialogowi z wykonawcami w celu pozyskania jak najlepszych rozwiązań dotyczących konkretnego zamówienia.
  8. Regulacje w tym zakresie są wyrazem pełnej i przejrzystej realizacji wytycznych Komisji Europejskiej oraz orzeczeń TSUE dotyczących zamówień publicznych, które nie są lub jedynie częściowo są objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (m.in. obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu, uczciwa i bezstronna procedura udzielania zamówień publicznych, niedyskryminujący charakter opisu przedmiotu zamówienia, równy dostęp wykonawców z innych państw członkowskich, wzajemne uznawanie, odpowiednie terminy, przejrzyste i obiektywne podejście, ograniczanie liczby wykonawców jedynie w oparciu o obiektywne kryteria, prowadzenie negocjacji w sposób równy i niedyskryminujący).
02.01.2020
18.11.2020
Serom Kim