Komentarz do art. 275 ustawy

Komentarz do art. 275 ustawy

 1. Wyłączenie do odrębnej procedury postępowań klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne jest największą nowością ustawy. Postępowaniom tym poświęcono cały Dział III i określono dla nich nowy tryb procedury: tryb podstawowy.
 2. Ustawodawca wskazał w uzasadnieniu ustawy, że procedura uproszczona (tryb podstawowy), gwarantując realizację celów systemu zamówień publicznych, zapewnia zarazem zamawiającym odpowiednią elastyczność umożliwiającą optymalną organizację procesu udzielania zamówienia publicznego. Ponadto w nowej ustawie proponuje się umożliwienie zamawiającym wykorzystania narzędzi, które sprzyjają dialogowi z wykonawcami w celu pozyskania jak najlepszych rozwiązań dotyczących konkretnego zamówienia.
 3. Przepisy Działu III mają zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonym przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4. Przepisów działu III nie stosują więc zamawiający sektorowi, wskazani w art. 5, ani też zamawiający subsydiowani, zdefiniowani w art. 6 ustawy.
 4. Postępowania o wartości mniejszej niż progi unijne są zasadniczo prowadzone w trybie podstawowym, który funkcjonuje w trzech wariantach, uregulowanych w kolejnych punktach art. 275. Jedynie w szczególnych przypadkach określonych w przepisach p.z.p. zamawiający może skorzystać z innych trybów (tj. partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki).
 5. Tryb podstawowy w wariancie pierwszym jest najprostszym trybem postępowania, zbliżonym do przetargu nieograniczonego. Zamawiający otwiera oferty i wybiera wykonawcę, bez przeprowadzania negocjacji.
 6. Tryb podstawowy w wariancie drugim daje zamawiającemu możliwość negocjacji ofert (tryb podstawowy z możliwością negocjacji). Jeżeli zamawiający przewidział to w dokumentach zamówienia, może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych. Etap negocjacji jest tutaj fakultatywny: zamawiający, mimo że przewidział możliwość negocjacji, może dokonać wyboru oferty bez ich rzeczywistego przeprowadzenia. Wariant ten wykazuje podobieństwo do trybu negocjacji z ogłoszeniem mającego zastosowanie do zamówień równych lub powyżej progów unijnych.
 7. W wariancie trzecim (tryb podstawowy z negocjacjami) zamawiający prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych, przy czym etap negocjacji jest obowiązkowy.
 8. Rozmowy w trybie podstawowym z negocjacjami mają szersze znaczenie niż te w trybie z możliwością negocjacji, bowiem mają one prowadzić nie tylko do uzyskania lepszej oferty od potencjalnych wykonawców, ale także do ostatecznego ukształtowania istotnych warunków zamówienia. Zatem gdy zamawiający nie jest w stanie samodzielnie określić warunków zamówienia ze względu na swoje potrzeby lub specyfikę przedmiotu zamówienia, wybiera trzeci wariant trybu podstawowego umożliwiający wspólne z zainteresowanymi podmiotami ustalenie precyzyjnych warunków zamówienia.
 9. Warto wskazać, że zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne nie są objęte dyrektywą 2014/24/UE, wobec czego każde Państwo może dowolnie regulować tryb postępowania przy udzielaniu tego rodzaju zamówień, z zastrzeżeniem zachowania wytycznych Komisji Europejskiej oraz orzeczeń TSUE. Wytyczne te sprowadzają się do zapewnienia obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu, uczciwej i bezstronnej procedury wyboru wykonawcy, niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu wykonawców z innych państw członkowskich, wzajemnego uznawania (dokumentów, uprawnień), odpowiednich terminów, przejrzystego i obiektywnego podejścia, ograniczania liczby wykonawców w oparciu o obiektywne kryteria, prowadzenia negocjacji w sposób równy i niedyskryminujący. Tryb podstawowy spełnia te założenia.
 10. Uregulowanie Działu III nie jest kompleksowe i w efekcie do zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się wiele przepisów Działu II, odnoszącego się do postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.  Porównaj komentarz do art. 266.
 11. UZP udostępnił schematy przebiegu postępowań w trybie podstawowym. Są to informacje w formie graficznej opracowane odrębnie dla każdego wariantu tego trybu postępowania.
02.01.2020
04.02.2021
Anna Prigan