Komentarz do art. 278 ustawy

Komentarz do art. 278 ustawy

  1. Przepis reguluje zakres negocjacji prowadzonych w trybie podstawowym w wariancie drugim, to znaczy z możliwością negocjacji.
  2. Jeżeli zamawiający zdecyduje się negocjować oferty, a wykonawcy przystąpią do negocjacji, to ich zakres jest ograniczony do kryteriów oceny ofert i nie może prowadzić do zmiany treści SWZ.
  3. W efekcie przedmiotem negocjacji często będzie cena, koszt, termin, okres gwarancji, parametry wydajnościowe – takie są bowiem stosowane kryteria oceny ofert.
  4. Negocjacje nie mogą doprowadzić do zmiany SWZ, czyli w ich wyniku warunek postawiony w SWZ nie może zostać zmodyfikowany. Jest to jednak dość oczywiste, ponieważ negocjacje są prowadzone w wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty, czyli oferty zgodne z SWZ (art. 289 ust. 1). Ponadto zgodnie z art. 275 pkt 2 negocjacje są prowadzone w celu ulepszenia treści ofert. Ulepszenie ofert należy zatem rozumieć jako zaproponowanie korzystniejszych warunków, niż warunki postawione w SWZ.
  5. Oczywiście może się zdarzyć, że wykonawca jest w stanie zaoferować obiektywnie (rynkowo) korzystniejsze warunki, ale tylko łącznie z rezygnacją przez zamawiającego z pewnych wymogów: na przykład przy skróceniu okresu gwarancji albo wraz z wydłużeniem terminu realizacji umowy.  Strony nie mogą czynić takich uzgodnień wkraczając w wymogi postawione w SWZ.
  6. Po zakończeniu negocjacji zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców o zakończeniu negocjacji i zaprasza ich do składania ofert dodatkowych w terminie nie krótszym, niż 5 dni.
  7. Wykonawca może podtrzymać warunki oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, albo może złożyć ofertę dodatkową zawierającą nowe propozycje w zakresie kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji, ale w żadnym z kryteriów oceny nie może ona być mniej korzystna niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu (por. art. 296).
02.01.2020
14.01.2021
Anna Prigan