Komentarz do art. 286 ustawy

Komentarz do art. 286 ustawy

  1. Przepis dopuszcza zmianę SWZ przed upływem terminu składania ofert, a także zmianę opisu potrzeb i wymagań (tryb podstawowy w wariancie trzecim) przed upływem terminu składania ofert podlegających negocjacjom. Wskazuje przy tym, że powody zmiany SWZ muszą być uzasadnione, nie definiując jednak pojęcia uzasadnionego powodu.
  2. Ponieważ art. 286 ust.1 jest odpowiednikiem art. 38 ust. 4 poprzedniego p.z.p., który również dopuszczał możliwość zmiany specyfikacji wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, to dla zrozumienia, kiedy takie uzasadnienie występuje, decydujące znaczenie wciąż mają orzecznictwo i wypowiedzi doktryny na gruncie poprzedniego p.z.p. Ponadto generalna możliwość wprowadzenia zmian istotnych do SWZ wynika z art. 47(3) (b) dyrektywy 2014/24 i jest powiązana z obowiązkiem odpowiedniego wydłużenia terminu składania oferty.
  3. W wyroku z 13 października 2011 r. (KIO 2108/11) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że ponieważ ustawa nie definiuje w żaden sposób uzasadnionego przypadku uprawniającego do zmiany specyfikacji, to za zmianę uzasadnioną należy uznać zmianę wymagań, które nie odpowiadają w pełni zamierzeniom zamawiającego zarówno co do przedmiotu zamówienia, jak i warunków jego realizacji. Może mieć to związek zarówno z błędem popełnionym przez zamawiającego przy formułowaniu SWZ (bądź opisu potrzeb i wymagań), jak i ze zmianą potrzeb zamawiającego, albo też z wykryciem, że postanowienia SWZ nie zostały sformułowane w sposób dostatecznie precyzyjny i zrozumiały.
  4. Zmiany SWZ bądź opisu potrzeb i wymagań dokonane na gruncie art. 286 mogą mieć zasadniczo dowolny charakter. Nie jest jednak możliwe dokonanie takich zmian, które prowadziłyby do konieczności zmiany trybu postępowania. Zmiany nie mogą również doprowadzić do fundamentalnej zmiany przedmiotu zamówienia (np. do zmiany rodzaju zamówienia, albo też do zaadresowania zamówienia do zupełnie innego kręgu wykonawców). Natomiast zmiana może prowadzić do zmiany warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.
  5. Każda jednak istotna zmiana SWZ oraz opisu potrzeb i wymagań musi zostać wprowadzona do postępowania w taki sposób, aby wykonawcy mogli się z nią zapoznać i dostosować do niej przygotowywane oferty. Zamawiający musi zatem przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny dla uwzględnienia ogłoszonej zmiany, a także odzwierciedlić treść zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 287), jeżeli dochodzi do zmiany informacji tam zawartych.
  6. Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz umieszcza stosowną informację w Biuletynie Zamówień Publicznych w formie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. Oczywiście równocześnie zamawiający udostępnia dokonaną zmianę na stronie prowadzonego postępowania.
  7. Nie każda zatem zmiana SWZ lub opisu potrzeb i wymagań będzie wiązać się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert (lub ofert podlegających negocjacjom), tak samo jak nie każda zmiana będzie wiązać się z koniecznością zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
  8. Jeżeli z uwagi na poufny charakter informacji zawartych w SWZ lub opisie potrzeb lub wymagań, albo z uwagi na odstąpienie od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej (sytuacje opisane w art. 280 ust. 2 i 3) zamawiający nie udostępniał ich w ogóle na stronie internetowej, albo też nie może z tych samych powodów udostępnić treści zmiany, to przekazuje wykonawcom dokonaną zmianę SWZ lub opis potrzeb i wymagań w inny sposób, tak jak zostało to określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
  9. Powodem wprowadzania zmian do SWZ lub opisu potrzeb i wymagań mogą być w szczególności odpowiedzi zamawiającego udzielone w trybie art. 284 oraz art. 285. Zachęcamy do zapoznania się z komentarzami do tych artykułów.
05.02.2020
05.02.2020
Anna Prigan