Komentarz do art. 287 ustawy

Komentarz do art. 287 ustawy

  1. Przepis wyraża generalną zasadę, zgodnie z którą treść informacji umieszczanych w ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych musi być zawsze aktualna. Musi ona zatem odzwierciedlać również zmiany, jakie zamawiający wprowadził do SWZ bądź opisu potrzeb i wymagań w toku postępowania, jeżeli zmieniane wymagania są informacjami umieszczonymi w treści ogłoszenia o zamówieniu.
  2. Publikacja zmiany ogłoszenia następuje w formie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.
  3. Zgodnie z art. 286 ust. 6 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia może dotyczyć również przedłużenia terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
05.02.2020
05.02.2020
Anna Prigan