Komentarz do art. 287 ustawy

Komentarz do art. 287 ustawy

 1. Przepis opisuje przebieg procedury prowadzonej w trybie podstawowym z możliwością negocjacji lub z negocjacjami (obowiązkowymi).
 2. W procedurze z możliwością negocjacji zamawiający nie ma obowiązku prowadzenia negocjacji, nawet jeśli taką możliwość przewidział w dokumentach zamówienia. Jeżeli nie prowadzi negocjacji, to wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jak gdyby postępowanie było prowadzone w wariancie pierwszym (bez negocjacji).
 3. Jeżeli zamawiający zdecyduje się prowadzić negocjacje w wariancie drugim, to po badaniu i ocenie ofert informuje równocześnie wszystkich wykonawców, podają uzasadnienie faktyczne i prawne podanych informacji:
  • które ofert są ważne (nieodrzucone) i ile punktów przyznano im w każdym kryterium oceny ofert z osobna, a także ile punktów przyznano ofercie ogółem
  • które oferty zostały odrzucone
  • którzy wykonawcy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, jeżeli zamawiający decydował się  ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert, o ile liczba ta jest wystarczająca, aby zapewnić konkurencję i nie jest mniejsza niż 3.
 4. Jeżeli postępowanie w trybie podstawowym prowadzone jest w wariancie trzecim (z obowiązkiem negocjacji), zamawiający odrzuca oferty, które nie spełniają minimalnych wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, określonych przez zamawiającego. Ponadto zamawiający nie ma obowiązku przed otwarciem ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu udostępnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 5. Oferty złożone złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w wariancie trzecim nie podlegają badaniu w aspekcie rażąco niskiej ceny na podstawie art. 224, ani też badaniu w kontekście obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego na podstawie art 225.
 6. Ponadto w wariancie trzecim na etapie oferty ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie stosuje się przesłanek odrzucenia oferty z art. 226 ust. 1 pkt 8-14, 17 i 18, co oznacza, że na tym etapie oferta nie może zostać odrzucona z tego powodu, że:
  • zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  • została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
  • zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
  • wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;
  • wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
  • wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
  • wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;
  • obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;
  • została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.
05.02.2020
23.12.2020
Anna Prigan