Komentarz do art. 289 ustawy

Komentarz do art. 289 ustawy

 1. Postępowanie w trybie podstawowym może być prowadzone w jednym z trzech wariantów: bez negocjacji, z możliwością prowadzenia negocjacji oraz z obowiązkowym etapem negocjacji. Negocjacje mogą być etapem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w wariancie drugim lub trzecim.

  NEGOCJACJE Z WYKONAWCAMI W WARIANCIE 2
 2. W wariancie drugim, kiedy zgodnie z art. 275 ust. 2 zamawiający przewidział w SWZ, że do wyboru najkorzystniejszej oferty może dojść w wyniku negocjacji, po ocenie otrzymanych ofert decyduje, czy rzeczywiście będzie prowadzić negocjacje z wykonawcami. Może być bowiem tak, że zamawiający, choć początkowo zakładał, że będzie jeszcze negocjował treść otrzymanych ofert, uzna je za na tyle atrakcyjne (na przykład w zestawieniu z zakładanym budżetem, przeznaczonym na realizację zamówienia, albo też w kontekście zaoferowanych mu warunków realizacji zamówienia), że etap negocjacji wyda mu się zbyteczny. W takim przypadku zamawiający może po prostu wybrać najkorzystniejszą ofertę i zrezygnować z etapu negocjacji (art. 287 ust. 1).
 3. Jeżeli etap negocjacji ma mieć miejsce, zamawiający zaprasza do nich albo wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, albo też wykonawców spełniających kryteria selekcji określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ (por. definicję kryteriów selekcji zawartą w art. 7 pkt 9), jeżeli wskazał tam, że do negocjacji zostanie zaproszona ograniczona liczba wykonawców. Wówczas zaproszenie kieruje do wykonawców spełniających kryteria selekcji w najwyższym stopniu, w liczbie przez niego ustalonej, nie mniejszej niż 3, chyba że liczba ofert niepodlegających odrzuceniu jest mniejsza.
 4. Jeżeli liczba niepodlegających odrzuceniu ofert jest mniejsza niż 3, zamawiający kontynuuje postępowanie. Może wówczas prowadzić negocjacje. Zasadniczo chodzi tu o sytuację, w której w negocjacjach weźmie udział dwóch wykonawców. Oczywiście prowadzenie negocjacji z jednym wykonawcą jest teoretycznie możliwe, ale trudno sobie wyobrazić, aby wobec braku konkurencji wykonawca taki był skłonny do polepszenia swojej oferty.
 5. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
 6. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą. Wykonawca taki nie jest już zatem uczestnikiem postępowania na jego dalszym etapie. Zamawiający zwraca mu niezwłocznie wadium (jeżeli było wymagane).
 7. Zgodnie z art. 278 negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany SWZ i mogą dotyczyć tylko tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
 8. Negocjacje są prowadzone z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich wykonawców oraz zasady poufności. Jednak przed negocjacjami można zgodnie z art. 291 ust. 1 zapoznać się z treścią pozostałych ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wraz z załącznikami, aby na ich podstawie wykonawca mógł kształtować ulepszenie swojej oferty w toku prowadzonych z zamawiającym negocjacji.
 9. Po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych (art. 293 ust. 1).

  NEGOCJACJE Z WYKONAWCAMI W WARIANCIE 3
 10. W postępowaniu w trybie podstawowym w wariancie trzecim zgodnie z art. 275 pkt 3 zamawiający ma obowiązek negocjować treść złożonych ofert w celu ich ulepszenia. Zamawiający, tak samo jak w postępowaniu podstawowym prowadzonym w wariancie drugim, zaprasza do negocjacji albo wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, albo też wykonawców spełniających kryteria selekcji określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ (por. definicję kryteriów selekcji zawartą w art. 7 pkt 9), jeżeli wskazał tam, że do negocjacji zostanie zaproszona ograniczona liczba wykonawców. Wówczas zaproszenie kieruje do wykonawców spełniających kryteria selekcji w najwyższym stopniu, w liczbie przez niego ustalonej, nie mniejszej niż 3, chyba że liczba ofert niepodlegających odrzuceniu jest mniejsza.
 11. Jeżeli liczba ofert niepodlegających odrzuceniu jest mniejsza niż 3, zamawiający może albo prowadzić negocjacje, albo unieważnić postępowanie z uwagi na zbyt małą konkurencję. Nowelizacja z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. 2020.2275) usunęła z art. 289 ust. 4 odwołanie do art. 258 ust. 2 jako podstawy unieważnienia postępowania w tym przypadku, ale wydaje się że nadal właśnie ta podstaw unieważnienia będzie właściwa.
 12. Zgodnie z art. 289 ust. 4 zamawiający może dokończyć postępowanie i udzielić zamówienia nawet wówczas, gdy została złożona tylko jedna oferta.
 13. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji.
 14. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą. Wykonawca taki nie jest już zatem uczestnikiem postępowania na jego dalszym etapie. Zamawiający zwraca mu niezwłocznie wadium (jeżeli było wymagane).
 15. Zgodnie z art. 279 negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań. Mogą za to dotyczyć nie tylko elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, ale również warunków zamówienia w celu podniesienia jego efektywności.
 16. Negocjacje są prowadzone z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich wykonawców oraz zasady poufności. Poufnością objęte są również oferty podlegające negocjacjom. Zgodnie z art. 281 ust. 2 nie udostępnia się treści tych ofert ani załączników do nich aż do dnia otwarcia ofert ostatecznych.
 17. Negocjacje prowadzone są tak długo, aż dojdzie do doprecyzowania i uzupełnienia wszystkich  warunków zamówienia podlegających negocjacjom, w efekcie czego może powstać SWZ. W oparciu o SWZ wykonawcy składają oferty ostateczne, na zaproszenie zamawiającego kierowane do pozostałych wykonawców po zakończeniu negocjacji (art. 293 ust. 2).
05.02.2020
11.01.2021
Anna Prigan