Komentarz do art. 291 ustawy

Komentarz do art. 291 ustawy

  1. Prowadzone z wykonawcami negocjacje mają charakter poufny. Jeżeli jakiekolwiek informacje techniczne i handlowe związane z negocjacjami miałyby być udostępnione – czy to innemu wykonawcy biorącemu udział w etapie negocjacji, czy to podmiotowi trzeciemu – zawsze wymaga to zgody obu stron negocjacji.
  2. W postępowaniu w trybie podstawowym w wariancie drugim zasada poufności negocjacji jest stricte związana z przebiegiem samych negocjacji, natomiast treść ofert, które podlegają negocjacjom, może zostać udostępniona już po otwarciu ofert. Zamawiający ma obowiązek udostępnić je nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia. Oczywiście udostępnienia ofert dokonuje się na wniosek zainteresowanego wykonawcy, jednak trudno sobie wyobrazić, aby przystępując do negocjacji swojej oferty, wykonawca nie zawnioskował uprzednio o udostępnienie mu ofert konkurencji. Zawarte tam informacje są ważną wskazówką co do kierunku i zakresu ustępstw, na jakie wykonawca w ramach negocjacji może się zgodzić w celu ulepszenia swojej oferty. Negocjacje w tym trybie zgodnie z art. 278 pkt 2 dotyczą tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
  3. W przypadku postępowania w trybie podstawowym w wariancie trzecim zasada poufności obejmuje nie tylko etap negocjacji, ale również treść ofert, które podlegają negocjacjom. Oferty złożone w oparciu o opis potrzeb i wymagań są negocjowane w szerokim zakresie. Zgodnie z art. 279 negocjacje mogą dotyczyć nawet warunków zamówienia, w celu podniesienia jego efektywności. Jedyną wytyczną ograniczającą zakres negocjacji jest zakaz wykraczania poza wymagania minimalne, określone w opisie potrzeb i wymagań. Z tego względu oferty podlegające negocjacjom są udostępniane od dnia otwarcia ofert ostatecznych.
  4. Negocjacje w wariancie trzecim trwają tak długo, aż dojdzie do doprecyzowania lub uzupełnienia wszystkich warunków zamówienia podlegających negocjacjom, w związku z czym zgodnie z art. 292 ust. 1 możliwe jest sporządzenie SWZ i zaproszenie wykonawców do złożenia ofert ostatecznych.
04.02.2020
04.02.2020
Anna Prigan