Komentarz do art. 307 ustawy

Komentarz do art. 307 ustawy

  1. Zgodnie z art. 266 stosowanie art. 220 w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne jest wyłączone. Przepis art. 307 autonomicznie reguluje zatem zasady ustalania i przedłużania okresu związania ofertą.
  2. Zgodnie z art. 307 ust. 1 termin związania ofertą powinien zostać określony w dokumentach zamówienia poprzez podanie daty. Regulacja ta nakłada na zamawiającego obowiązek czuwania, aby wraz ze zmianą terminu składania ofert dokonywać w dokumentach zamówienia zmiany daty, w której upływa ważność ofert.
  3. W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne okres związania ofertą nie może być dłuższy niż 30 dni, czyli jest znacznie krótszy niż określone w art. 220 ust. 1 okresy związania ofertą w postępowaniach o większej wartości (90 i 120 dni).
  4. Okres związania ofertą liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert, który jest pierwszym dniem terminu związania ofertą i upływa z końcem dnia określonego przez zamawiającego w dokumentach postępowania (o północy).
  5. W poprzednim p.z.p. do przedłużenia okresu związania ofertą mogło dojść z inicjatywy wykonawcy lub na wniosek zamawiającego. Obecnie dopuszczalna jest tylko ta druga możliwość. Jeżeli zamawiający nie zdąży wybrać najkorzystniejszej oferty przed upływem terminu związania ofertą, to przed jego upływem zwraca się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
  6. Do przedłużenia okresu związania ofertą może dość tylko raz. W tym celu, odpowiadając na wniosek zamawiającego, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. Zgoda na przedłużenie ważności oferty musi być więc wyrażona poprzez czynne zachowanie się wykonawcy.
  7. Ponieważ do przedłużenia terminu związania ofertą zabezpieczoną wadium może dojść wyłącznie wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, wniosek zamawiającego w trybie art. 307 ust. 2 powinien zostać skierowany do wykonawców w czasie odpowiednim, to jest umożliwiającym załatwienie formalności związanych z przedłużeniem lub ustanowieniem wadium.
  8. Ustawa nie określa w tym przypadku konkretnych terminów, jednak ze względów praktycznych należy przyjąć, że w postępowaniach, w których zamawiający dysponuje wadium wniesionym w formach niepieniężnych, powinien on założyć, że załatwienie formalności związanych z przedłużeniem ważności wadium zajmie co najmniej tydzień.  Ponadto, ponieważ to zamawiający zasadniczo kontroluje możliwość dokonania wyboru oferty w pierwotnym terminie związania ofertą, należy uznać, że z odpowiednim wyprzedzeniem jest on w stanie przewidzieć, czy uda mu się dotrzymać podstawowego terminu, czy też nie.
05.06.2020
04.03.2021
Anna Prigan