Komentarz do art. 326 ustawy

Komentarz do art. 326 ustawy

  1. Przepis określa nagrody w konkursie. Katalog możliwych nagród jest zamknięty. Pierwszą kategorią są nagrody pieniężne lub rzeczowe. Drugą – zaproszenie do negocjacji:
    • jednego autora w trybie z wolnej ręki albo
    • dwóch lub więcej autorów w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
  2. Nagrodą w konkursie może być też zaproszenie do postępowania o zamówienie, o którym mowa powyżej, wraz z nagrodą pieniężną lub rzeczową.
  3. Uczestnik konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, może nie wziąć w nim udziału. Udział w konkursie nie jest więc równoznaczny ze złożeniem oferty w pozostałych trybach postępowania. Uczestnik rezygnujący z zaproszenia nie jest zobowiązany do przeniesienia praw autorskich do utworu stanowiącego pracę konkursową. Taki sam efekt będzie miało nieprzyjęcie przez wykonawcę nagrody pieniężnej.
  4. Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem, do którego mogą zostać zaproszeni uczestnicy konkursu, jest wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej. Przedmiot zamówienia nie jest już ograniczony – jak w poprzednim stanie prawnym – do szczegółowego opracowania pracy konkursowej. Traci więc aktualność dotychczasowa linia orzecznicza, zgodnie z którą nawet nieznaczne rozszerzenie zakresu zamówienia w stosunku do zakresu prac konkursowych określonego w regulaminie konkursu stanowiło nieprawidłowość w przeprowadzeniu postępowania.
10.06.2020
10.06.2020
Hanna Drynkorn