Komentarz do art. 335 ustawy

Komentarz do art. 335 ustawy

  1. Kierownik zamawiającego powołuje sąd konkursowy oraz określa organizację, skład i tryb pracy sądu konkursowego. Najczęściej ma to miejsce w regulaminie konkursu – takie działanie zapewnia transparentność działań sądu konkursowego.
  2. Sąd konkursowy składa się z co najmniej trzech osób powoływanych i odwoływanych przez kierownika zamawiającego. Członkami sądu konkursowego są osoby posiadające wiedzę i doświadczenie umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych. Są to zatem specjaliści w dziedzinie, w której wybierana jest praca konkursowa. Przepis pozostawia pewną swobodę wyboru składu członków sądu, stawiając jedynie wymaganie w odniesieniu do konkursów, w których do sporządzenia pracy konkursowej konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. W takim wypadku przynajmniej 1/3 składu sądu konkursowego powinna takie uprawnienia posiadać, w tym jego przewodniczący. Członkowie sądu konkursowego mogą być pracownikami zamawiającego, ale mogą także pochodzić z zewnątrz.
  3. Członkowie sądu konkursowego podlegają wyłączeniu, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów. Jest on określany w taki sam sposób, w jaki określa się przesłanki wyłączenia osób przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia, przepis art. 56 stosuje się bowiem odpowiednio. Więcej na ten temat w komentarzu do wskazanego przepisu.
  4. Pomimo zmiany przepisów aktualne na gruncie nowej ustawy jest stanowisko Prezesa UZP odpowiadające na pytanie, na jakim etapie postępowania członkowie sądu konkursowego składają oświadczenie o braku występowania przesłanek wykluczenia: W przypadku konkursów ostateczna lista wykonawców jest znana wraz z upływem terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Zatem terminem właściwym dla złożenia odpowiedniego oświadczenia będzie termin złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Natomiast oświadczenie o istnieniu okoliczności stanowiących podstawę do wyłączenia, osoba je składająca powinna złożyć w każdym momencie po powzięciu przez nią wiadomości o istnieniu podstaw wyłączenia – zob. Informator Urzędu Zamówień Publicznych.
18.06.2020
18.06.2020
Hanna Drynkorn