Art. 355

 1. Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli:
  1. nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa;
  2. wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie podlegały odrzuceniu albo wszystkie prace konkursowe nie podlegały ocenie;
  3. nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie konkursu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  4. konkurs obarczony jest wadą mającą lub mogącą mieć wpływ na jego rozstrzygnięcie.
 2. Zamawiający może unieważnić konkurs, jeśli złożono tylko jedną pracę konkursową lub tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.
 3. Zamawiający może unieważnić konkurs, o którym mowa w art. 326 pkt 2, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia nie zostały mu przyznane.
 4. Zamawiający przewiduje zwrot kosztów przygotowania pracy konkursowej uczestnikom konkursu, którzy złożyli prace konkursowe podlegające ocenie, jeżeli unieważnienie konkursu, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.