Komentarz do art. 359 ustawy

Komentarz do art. 359 ustawy

 1. W rozdziale 4 trzy kolejne artykuły są poświęcone zamówieniom na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Są to zamówienia zdefiniowane w art. 7 pkt 34 jako zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe, na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Przepisy art. 359-361 dotyczą jednak wyłącznie klasycznych zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wobec czego chodzi wyłącznie o te wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE.
 2. Załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE wymienia (wskazując również odpowiadające im kody CPV):
  • usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne,
  • usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury,
  • usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (jeżeli zorganizowane są jako usługi o charakterze nieekonomicznym świadczone w interesie ogólnym),
  • świadczenia społeczne,
  • inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, w tym usługi świadczone przez związki zawodowe, organizacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i inne organizacje członkowskie,
  • usługi religijne,
  • usługi hotelowe i restauracyjne,
  • usługi prawne, niewyłączone na mocy art. 10 lit. d dyrektywy 2014/24/UE,
  • inne usługi administracyjne i rządowe,
  • świadczenie usług na rzecz społeczności,
  • usługi w zakresie więziennictwa, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, o ile nie są wyłączone na mocy art. 10 lit. h dyrektywy 2014/24/UE,
  • usługi detektywistyczne i ochroniarskie,
  • usługi międzynarodowe,
  • usługi pocztowe,
  • usługi różne rozumiane jako usługi w zakresie formowania opon oraz usługi kowalskie.
 3. Procedura udzielania pozostałych zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, czyli tych wymienionych w załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, została uregulowana w art. 392.
 4. W poprzednim p.z.p. przepisy dotyczące procedury udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi były zawarte w art. 138g-138s. Tamta regulacja zakładała dużą samodzielność zamawiającego w określaniu sposobu przeprowadzenia postępowania, co niestety nie było przez zamawiających odczytywane jako walor, ale jako dodatkowa trudność w przeprowadzeniu postępowania. Natomiast z punktu widzenia wykonawców wadą poprzedniej regulacji było wyłączenie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż 750 000 euro spod kognicji KIO. Obecnie ustawa traktuje zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi tak jak inne zamówienia: prowadzi się je wedle przepisów właściwych dla innych postępowań, chociaż z wyłączeniem pewnych obowiązków po stronie zamawiających, wskazanych w art. 360. Ponadto bez względu na wartość zamówienia czynności zamawiającego podlegają zaskarżeniu odwołaniem.
 5. W efekcie zamówienia klasyczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości:
  • co najmniej 130 000 zł netto do poniżej 750 000 euro netto – są prowadzone zgodnie z przepisami właściwymi dla zamówień krajowych (dział III ustawy),
  • równej lub wyższej od 750 000 euro netto – są prowadzone zgodnie z przepisami właściwymi dla zamówień objętych dyrektywą 2014/24/UE (dział II ustawy), z zastosowaniem ułatwień proceduralnych określonych w art. 360.
16.09.2020
16.09.2020
Anna Prigan