Komentarz do art. 361 ustawy

Komentarz do art. 361 ustawy

 1. Bez względu na wartość zamówienia zamawiający ma prawo ograniczyć krąg wykonawców zdolnych do ubiegania się o zamówienie na następujące usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne:
  • usługi administracyjne w zakresie edukacji (CPV 75121000-0),
  • usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej (CPV 75122000-7),
  • administrowanie osiedlami mieszkalnymi (CPV 75123000-4),
  • usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących pomoc domową (CPV 79622000-0),
  • usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego (CPV 79624000-4),
  • usługi w zakresie pozyskiwania personelu medycznego (CPV 79625000-1),
  • usługi szkolnictwa przedszkolnego (CPV 80110000-8),
  • usługi szkolnictwa wyższego (CPV 80300000-7),
  • usługi e-learningu (CPV 80420000-4),
  • usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim (CPV 80430000-7),
  • usługi szkolenia personelu (CPV 80511000-9),
  • usługi placówek szkoleniowych (CPV 80520000-5),
  • usługi seminaryjne (CPV 80590000-6),
  • usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (wszystkie CPV od 85000000-9 do 85323000-9),
  • usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne CPV (92500000-6),
  • usługi sportowe (CPV 92600000-7),
  • usługi świadczone przez organizacje społeczne (CPV 98133000-4),
  • usługi świadczone przez stowarzyszenia młodzieżowe (CPV 98133110-8).
 2. W przypadku zamówień wymienionych powyżej zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu lub we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 94,
  • nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie.
 3. Zgodnie z art. 361 ust. 1 pkt 4 w przypadku ograniczenia kręgu wykonawców na podstawie art. 361 ust. 1 wykonawca, któremu zamawiający udzielił takiego zamówienia na podstawie tego przepisu, nie może ubiegać się o kolejne takie zamówienie u tego samego zamawiającego przez następne 3 lata. Zasada ta jest powiązana z zasadą wyrażoną w art. 361 ust. 2, zgodnie z którym w przypadku ograniczenia kręgu wykonawców zgodnie z art. 361 ust. 1 umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata, podczas gdy podstawowy maksymalny okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 434 ust. 1 wynosi 4 lata.
 4. Prawo do ograniczenia kręgu wykonawców stanowi wyraz wsparcia dla wykonawców realizujących zadania użyteczności publicznej, opartych na własności pracowniczej lub aktywnym udziale pracowników w zarządzaniu nimi zgodnie z motywem 118 preambuły dyrektywy 2014/24/UE. Aby uniknąć udzielania zamówień tym samym wykonawcom, nie mogą oni brać udziału w postępowaniu wszczętym w okresie 3 lat od udzielenia im zamówienia.
 5. Jeżeli zamawiający nie korzysta z prawa do ograniczenia kręgu wykonawców, nie obowiązują ograniczenia wynikające z art. 361: umowa może być zawarta na okres 4 lat i można brać udział w każdym kolejnym postępowaniu, nawet jeżeli oznaczałoby to kontynuację realizacji zamówienia przez tego samego wykonawcę.
16.09.2020
16.09.2020
Anna Prigan