Komentarz do art. 361 ustawy

Komentarz do art. 361 ustawy

 1. Bez względu na wartość zamówienia zamawiający ma prawo ograniczyć krąg wykonawców zdolnych do ubiegania się o zamówienie na następujące usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne:
  • usługi administracyjne w zakresie edukacji (CPV 75121000-0),
  • usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej (CPV 75122000-7),
  • administrowanie osiedlami mieszkalnymi (CPV 75123000-4),
  • usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących pomoc domową (CPV 79622000-0),
  • usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego (CPV 79624000-4),
  • usługi w zakresie pozyskiwania personelu medycznego (CPV 79625000-1),
  • usługi szkolnictwa przedszkolnego (CPV 80110000-8),
  • usługi szkolnictwa wyższego (CPV 80300000-7),
  • usługi e-learningu (CPV 80420000-4),
  • usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim (CPV 80430000-7),
  • usługi szkolenia personelu (CPV 80511000-9),
  • usługi placówek szkoleniowych (CPV 80520000-5),
  • usługi seminaryjne (CPV 80590000-6),
  • usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (wszystkie CPV od 85000000-9 do 85323000-9),
  • usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne CPV (92500000-6),
  • usługi sportowe (CPV 92600000-7),
  • usługi świadczone przez organizacje społeczne (CPV 98133000-4),
  • usługi świadczone przez stowarzyszenia młodzieżowe (CPV 98133110-8).
 2. W przypadku zamówień wymienionych powyżej zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu lub we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 94,
  • nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie.
 3. Zgodnie z art. 361 ust. 1 pkt 4 w przypadku ograniczenia kręgu wykonawców na podstawie art. 361 ust. 1 wykonawca, któremu zamawiający udzielił takiego zamówienia na podstawie tego przepisu, nie może ubiegać się o kolejne takie zamówienie u tego samego zamawiającego przez następne 3 lata. Zasada ta jest powiązana z zasadą wyrażoną w art. 361 ust. 2, zgodnie z którym w przypadku ograniczenia kręgu wykonawców zgodnie z art. 361 ust. 1 umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata, podczas gdy podstawowy maksymalny okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 434 ust. 1 wynosi 4 lata.
 4. Prawo do ograniczenia kręgu wykonawców stanowi wyraz wsparcia dla wykonawców realizujących zadania użyteczności publicznej, opartych na własności pracowniczej lub aktywnym udziale pracowników w zarządzaniu nimi zgodnie z motywem 118 preambuły dyrektywy 2014/24/UE. Aby uniknąć udzielania zamówień tym samym wykonawcom, nie mogą oni brać udziału w postępowaniu wszczętym w okresie 3 lat od udzielenia im zamówienia.
 5. Jeżeli zamawiający nie korzysta z prawa do ograniczenia kręgu wykonawców, nie obowiązują ograniczenia wynikające z art. 361: umowa może być zawarta na okres 4 lat i można brać udział w każdym kolejnym postępowaniu, nawet jeżeli oznaczałoby to kontynuację realizacji zamówienia przez tego samego wykonawcę.
 6. Ust. 3 przepisu obowiązuje od 30 października 2022 r. i został dodany na podstawie art. 77 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. 2022.1812). Zezwala on zamawiającym na żądanie od wykonawców zaświadczenia o statusie przedsiębiorstwa społecznego. Zaświadczenie takie wydaje wojewoda na wniosek przedsiębiorstwa, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, na podstawie elektronicznego wykazu przedsiębiorstw społecznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Nie jest jasne, dlaczego zamawiający może żądać przedstawienia takiego zaświadczenia, skoro elektroniczny wykaz przedsiębiorstw społecznych jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa. Podstawą do wydania zaświadczenia, poza danymi zawartymi w wykazie, są posiadane przez wojewodę informacje do co spełniania przez przedsiębiorstwo warunków, o których mowa w niniejszym przepisie ustawy.
16.09.2020
28.12.2022
Anna Prigan