Komentarz do art. 508 ustawy

Komentarz do art. 508 ustawy

  1. Przepis rozszerza formę, w jakiej mogą być wnoszone pisma w postępowaniu odwoławczym. Poza pismami w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem mogą one być wnoszone elektronicznie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej KIO.
  2. Poza dopuszczalną już na gruncie poprzedniego p.z.p. postacią elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pisma w postaci elektronicznej można opatrywać podpisem zaufanym.
  3. Przepis wskazuje, że pisma papierowe składa się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście albo za pośrednictwem posłańca, natomiast pisma w postaci elektronicznej składa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).
03.01.2020
01.12.2023
Anna Prigan